Р Е Ш Е Н И Е

 

820/26.9.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На двадесет и пети септември                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав                      Председател: Жанет Марчева

Секретар: П.Н.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 2632 по описа на ШРС за 2018 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл.30, ал.1 от ЗЗДт, във връзка с чл.29, т. 6 от ЗЗДт.

            Депозирана е молба от Дирекция “Социално подпомагане” – Шумен,  представлявана от Г.А.М., с искане да бъде прекратено настаняването на детето В.Н.Г. в ЦНСТДМБУ № 1 и за реинтегриране на детето в биологичното му семейство.

            За Дирекция “Социално подпомагане” Шумен не се явява представител, не депозират и становище по хода на делото.

            За заинтересованата страна не се явява представител и не депозират писмено становище.

Майката на детето, редовно призован се явява лично в съдебно заседание, като моли съда да приеме, че има възможност да се грижи за детето и да прекрати настаняването в центъра.

            ШРС след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

През месец март 2011г. майката заминава да работи в Холандия, като децата А. и В. са оставени на грижите на техния дядо. На 16.05.2011г. е предоставена полицейска закрила на децата, които са настанени в ЦСП към КСУДС – гр. Шумен. Последното настаняване на В. е в ЦНСТДБУ № 1 в гр.Шумен със съдебно решение, постановено на 10.05.2018г. Връзката между децата и майката не е прекъсната в този период, като ги посещава всеки месец и се чува редовно по телефона с тях, изпраща им и парични средства. През юли 2018г. майката подава писмена молба децата да бъдат реинтегрирани в семейството ѝ. В съдебно заседание изяснява, че желае да се грижи за тях в Холандия, където ще бъдат записани на училище през втория срок на учебната година. При изслушването си в съдебно заседание В. споделя, че много желае да отиде при майка си, като я обича и се чувства добре, но малко се притеснява, че не говори езика на страната където отива.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства, като обосновава следните правни изводи: От материалите по делото се установява по безспорен начин, че майката има желание да се грижи за дъщеря си. Връзката между членовете на семейството не е прекъсвана през време на настаняването на децата в Центъра. В. е спокойна и уверена за бъдещето си в друга държава, като случая  ще бъде проследяван в период на 6 месеца.  Съдът намира, че с оглед промяната на обстоятелствата, а именно желанието и възможностите на майката да полага грижи за В., в най-добър интерес на детето е да живее с биологичното си семейство, като бъде прекратено настаняването му в Центъра. Следователно са отпаднали основанията по чл.25, ал.1 от ЗЗДт., налагащи настаняването  на  детето извън семейството, като мярка за закрила.

           Позовавайки се на изнесената фактическа обстановка и като съобрази становищата на заинтересованите лица, съдът приема, че са налице, визираните в чл.30, ал.1 от ЗЗДт., във връзка с чл.29, т.6 от ЗЗДт, основания  за  прекратяване настаняването на В. в Центъра, поради което и молбата на Дирекция “Социално подпомагане”, гр.Шумен се явява основателна и като такава следва да бъде уважена.  

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И:

  

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30 във връзка с чл.29, т.6 от ЗЗДт настаняването на  детето В.Н.Г. с ЕГН ********** в ЦНСТДМБУ № 1 в гр.*****, поради реинтеграция на детето в семейството на майката Н.Г.А. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред ШОС в седмодневен срок от обявяването му на страните.

Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.

Препис от решението да се изпрати на страните, а след влизането му в сила препис от същото да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане”, гр.Шумен за сведение и изпълнение.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: