Р Е Ш Е Н И Е

 

1123/27.12.2018г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, девети състав, в публично съдебно заседание проведено на седемнадесети декември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Районен съдия: Димитър Димитров  

при секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД № 2855/2018г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от И.Й.И. против М.Д.И., в която са предявени, в условията на първоначално обективно кумулативно съединяване конститутивен иск, с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, за прекратяване на гражданския брак между страните, поради дълбокото и непоправимо разстройство настъпило след сключването му, както и небрачни искове, по които, на основание чл. 322, ал. 2, изр. 2 ГПК, съдът дължи задължително произнасяне, както следва: с правно основание чл. 56, ал. 1 СК относно семейното жилище, както и с правно основание чл. 53 СК, след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име.

Ищецът обосновава исковата си претенция твърдейки, че на 02.02.1991 г. в гр. П., Община К., област Ш. с ответницата сключили граждански брак, от които имали две пълнолетни деца. Първоначално брачните им отношения били добри, живеели при неговите родители в гр. П., където и отгледали децата. През 2003 г. той заминал на работа в Испания и след като успял да се установи, през 2006 г. взел ответницата и децата при себе си. В последствие започнали непреодолимите проблеми, като от 2010 г. не живеели като съпрузи, а от 2017 г. живеели отчуждени. От месец юни 2018 г. се разделили в отделни домакинства, като всеки имал свой личен живот. Последното им семейно жилище било в гр. Ш., ***, което било напуснато от двамата. Твърди, че не притежават общо имущество и нямали неподелени вещи. Ищецът няма претенции да ползва наетото жилище в Испания, което бил напуснал. Моли да бъде постановено решение, с което да бъде прекратен бракът им, като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на двамата съпрузи. Не се противопоставя съпругата му да носи брачното си фамилно име след развода. Не претендира разноски.

В срока и по реда на чл. 131 ГПК ответницата подава отговор на исковата молба, като намира иска за допустим и основателен. Желае да запази брачното си фамилно име „И.“. Няма претенции за издръжка от съпруга си. Твърди, че нямат общи имущества и неподелени вещи. Не претендира разноски.

В открито съдебно заседание ищецът се явява лично, като поддържа исковата молба. Ответницата не се явява, представлява се от адв. О. от АК Шумен, която намира исковата молба за допустима и основателна, но с оглед обстоятелството, че ответницата е възпрепятствана и не може да се яви в съдебно заседание между страните не може да бъде постигната спогодба.

Съдът, след като взе предвид допуснатите и приети по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Страните са съпрузи по силата на сключения между тях граждански брак на 02.02.1991 г., за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № *** г. при Кметство село П., Община К., област Ш.. По делото е прието споразумение по чл. 49, ал. 4 СК между страните, декларация от ищеца, че няма доходи, както и договор за продажба на държавен имот.

Съдът, въз основа на установеното, като съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, преценени поотделно и в съвкупност, извежда следните правни изводи:

Изхождайки от установената по делото фактическа обстановка и поведението на страните, решаващият състав приема за установено, че брачните отношения между съпрузите са дълбоко и непоправимо разстроени. Помежду им е изчезнало взаимното доверие и уважение, лишили са се от чувство за дом, общност и единство, както и желание за полагане на общи грижи, уважение и подкрепа между членовете на семейството. Съдът основава изводите си в тази насока, на събраните в хода на делото доказателства. Предвид всичко изложено, съдът намира, че запазването на брака е лишено от смисъл, тъй като е изпразнен от съдържание, това би било вредно за обществото и самите съпрузи, между които не съществува физическа и духовна близост, изчезнали са чувствата на обич, взаимност и привързаност, поради което бракът им следва да бъде прекратен. В хода на производството не се събраха доказателства за виновно поведение на ищеца или ответницата, поради което не следва да се произнася за вината. Семейното жилище, находящо се в гр. Ш., ***, собственост на трети лица е напуснато от страните. Предвид липсата на спор между страните, относно фамилното име на съпругата, следва да се постанови решение, с което след прекратяване на брака, ответницата да носи брачното фамилно име „И.“, на основание чл. 53 СК.

Относно разноските. Страните взаимно не претендират разноски. На основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса в размер на 50 лв., която следва да бъде платена от ответницата, след приспадане на първоначално внесената такса от ищеца в размер на 40 лв., на основание чл. 329, ал. 1 ГПК.

Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:

 

Прекратява гражданския брак между И.Й.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, и М.Д.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, сключен на 02.02.1991 г. пред длъжностното лице по гражданско състояние при Кметство село П., Община К., област Ш., за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № ***, на основание чл. 49, ал. 1 СК.

Постановява след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име „И.“, на основание чл. 53 СК.

Осъжда М.Д.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с BG 20 BUIN 7014 3130 2030 14, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата 10.00 лв. (десет лева), представляваща окончателна държавна такса по иска за развод, на основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК и 5.00 лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК.

Препис от настоящото решение да се връчи на страните заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред ШОС в двуседмичен срок от връчването му на страните, на основание чл. 259, ал. 1 ГПК.

 

Районен съдия: