О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

317/5.2.2018г. , гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, девети състав, на пети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:  

Районен съдия: Димитър Димитров  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 2220/2017 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от „Калорис“ ЕООД гр. Шумен, против „Хидрофикс“ ЕООД гр. Соофия.

В законово установения едномесечен срок по чл. 131, ал. 1 ГПК от ответника е постъпил писмен отговор на исковата молба, в който се прави възражение за местна неподсъдност на делото. Ответникът счита, че не е спазена императивната разпоредба на чл. 105 ГПК за предявяване на иска пред съда, в района на който е седалището на дружеството.

Възражение за обща местна подсъдност на делото, може да се прави само от ответника и то най-късно в срока за отговор на исковата молба – арг. чл. 119, ал. 3 ГПК. В разглеждания случай тези предпоставки са налице и направеното възражение е допустимо, а разгледано по същество – основателно, поради следното: Съобразно правилата за местна подсъдност искът се предявява пред съда в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника - чл. 105 ГПК, а съгласно чл. 108, ал. 1 ГПК, исковете срещу юридически лица, каквото е ответното дружество се предявяват пред съда в чийто район се намира тяхното управление или седалище. Тъй като ответникът е търговско дружество, а от приложените към исковата молба документи и от служебно направената справка в ТР, се установява, че седалището и адреса му на управление е в гр. София, местно компетентен да разгледа иска е РС гр. София, поради което производство по ГД № 2220/2017 г., по описа на ШРС, следва да бъде прекратено, а делото изпратено на местнокомпетентният съд.

Предвид изложеното, на основание чл. 118, ал. 2 вр. чл. 108, ал. 1, вр. чл. 105 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява производството по ГД № 2220/2017 г., по описа на ШРС.

Изпраща делото по подсъдност на Районен съд – София, на основание чл. 118, ал. 2 вр. чл. 108, ал. 1, вр. чл. 105 ГПК

Определението подлежи на обжалване от страната, с частна жалба пред ШОС, в едноседмичен срок от съобщаване, на основание чл. 121 ГПК.

 

Районен съдия: