О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

2323/13.9.2018г.  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На тринадесети септември през две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:

Председател: Ростислава Георгиева     

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

ГД  №2022 по описа за 2018 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано въз основа на получена в ШРС  на 11.07.2018 год. искова молба от Ф.И.Х., с ЕГН********** /озаглавена възражение/. При проверка редовността на исковата молба съдът констатира, че същата не отговаря на изискванията на чл.127 и сл. от ГПК, поради което същата е била оставена без движение, като на ищеца е даден срок за отстраняване на посочените по-горе нередовности.

Определението е получено на 16.07.2018 год. Срокът за отстраняване на нередовностите на исковата молба е изтекъл на 07.09.2018 год. /доколкото съгласно разпоредбата на чл.61, ал.2 от ГПК /отм./ срокът е спрял да тече от 16.07.2018 год. до 01.09.2018 год. ./. В посочения срок, а и до настоящия момент нередовностите на исковата молба не са били отстранени, поради което и на основание разпоредбата на чл. 129, ал.3 от ГПК, съдът намира, че исковата молба, ведно с приложенията към нея следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Поради изложеното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

                                                       ОПРЕДЕЛИ:

 

Връща на ищеца по ГД №2022/2018 г. по описа на ШРС – Ф.И.Х., с ЕГН********** исковата молба, ведно с приложенията към нея, като по делото следва да бъдат оставени копия от всички документи.

ПРЕКРАТЯВА производството по ГД №2022/2018 г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред ШОС.

Препис от определението да се изпрати на ищеца.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: