ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА № ....................

ГР.ШУМЕН, 13.08.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Съдия ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ при Районен съд - Шумен Гражданска колегия IX състав като констатира, че Решение № 764/13.8.2018г. по Гражданско дело № 2098/2018г. по описа на Районен съд - Шумен подлежи на изпълнение, разпореди да се издаде следната

ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

ПОСТАНОВЯВА МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА на основание чл.5, ал.1, т.1 от Закона за защита срещу домашното насилие, както следва:

Задължава А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, да се въздържа от упражняването на психическо, емоционално и физическо насилие спрямо К.Х.А., с ЕГН **********, постоянен адрес *** - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН.

Отстранява А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. Шумен, Община Шумен, обл. Шумен, ул. „Дедеагач“ 1А, ет. 3, ап. 314 - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗЗДН, за срок от 12 месеца, на осн. чл. 5, ал. 2 ЗЗДН.

Забранява на А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, да приближава жилището на молителката, находящо се в гр. Шумен, ул. „Дедеагач“, 1А, ет. 3, ап. 314, жилището на дъщеря й находящо се в гр. Шумен, ул. „Хан Сабин”, № 7А, ет. 3, както и местата за социални контакти и отдих - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗЗДН, за срок от 12 месеца, на осн. чл. 5, ал. 2 ЗЗДН

Предупреждава А.М.А., с ЕГН **********, с адрес: ***, че съгласно чл.21, ал.2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта констатирано от полицейските органи, същия ще бъде задържан и незабавно ще бъде уведомена прокуратурата.

Тази заповед се издава на К.Х.А., с ЕГН **********, и адрес: *** .

Заповедта на основание чл.21, ал.1 от ЗЗДН да се изпълни от полицейските органи по местоживеене на ответника.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: .......

/ ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ /