Р  А  Й  О  Н  Е  Н   С  Ъ  Д – Ш  У  М  Е  Н

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Гр. Шумен, 28.08.2018 г.

 

            Гражданска колегия, Х-ти съдебен състав, съдия-докладчик по гр. дело № 2211/2018 г. по описа на ШРС, на основание чл. 15, ал. 2 от Закон за защита от домашното насилие издава следната

 

 

З А П О В Е Д

за защита, по силата на която

 

1. ЗАДЪЛЖАВА И.Д.К. с ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Е.А.А. с ЕГН **********,***.

2. ЗАБРАНЯВА на И.Д.К. с ЕГН ********** да се доближава до Е.А.А. с ЕГН **********, до обитаваното от нея жилище, находящо се в гр. ***** и до местоработата й - „* * *“ ООД, находяща се  на адрес: гр. *** за срок от 12 (дванадесет) месеца.  

ПРЕДУПРЕЖДАВА И.Д.К. с ЕГН **********, че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан от полицейските органи и ще бъде сезирана съответната прокуратура.

Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: