Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                        60/6.2.2018г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

Шуменският районен съд, втори състав, на двадесет и втори януари две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:  

Председател: Диана Георгиева  

при секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 2810 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 297160-F349724/06.11.2017г. на Зам. директор на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.77, ал.1 от Закона за счетоводството на В.С.И., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 /двеста / лева.

В открито съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично и не изпраща упълномощен представител. Въззиваемата страна, редовно призована също не изпраща представител. В деловодството на ШРС е постъпила молба, с която упълномощен представител на въззиваемата страна моли съда да потвърди като правилно и законосъобразно атакуваното НП.

Жалбата е била подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

Жалбоподателят В.С.И. бил управител на „Сливак - ЕВ“ ЕООД, с ЕИК 127585967 със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. ********** № 17, ***.

На 19.07.2017г. в ТД на НАП – Варна, офис Шумен, при извършена проверка и получена справка свидетелката Г.Н.М. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Варна, офис Шумен, констатирала, че дружеството “Сливак - ЕВ” ЕООД е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016г. с Вх. № 274351700439139/28.03.2017г. по описа на ТД на НАП – Варна, офис Шумен, съгласно която за данъчния период дружеството е декларирало приходи в размер на 0 лева и счетоводна/данъчна загуба в размер на 255,46 лева. От база данни на Агенцията по вписванията – Търговски регистър, свидетелката М. установила, че дружеството не е изпълнило задължението си да публикува в Агенцията по вписванията Годишния финансов отчет за дейността си, извършена за 2016г., в срок до 30.06.2017г. Във връзка с направените констатации на представляващия дружеството управител бил съставен акт за установяване на административно нарушение сер. АN, № F349724 от 06.10.2017г., в който актосъставителя посочил, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч. Във връзка с чл.74, ал.1 от ЗСч. Актът за установяване на административно нарушение е бил съставен в присъствие на нарушителя и подписан от него със следното възражение: „Управителя на дружеството е 100% инвалид, а по ГФО 2016 дружеството отчита загуба 255,46 лева.“ Впоследствие не се е възползвал от законното си право и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не е депозирал писмени възражения. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено наказателно постановление № 297160-F349724/06.11.2017г. на Зам. директор на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.53, ал.1 във вр. с чл.77, ал.1 от Закона за счетоводството на В.С.И., с ЕГН ********** *** било  наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 /двеста / лева за нарушение на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/ за това, че в качеството си на представляващ „Сливак - ЕВ“ ЕООД не е изпълнил задължението си да публикува /чрез заявяването му за вписване и представяне за обявяване/ в търговския регистър – Годишен финансов отчет за дейността, извършвана през 2016г. в законоустновения срок, а именно не по-късно от 30.06.2017г.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на свидетелката Г.Н.М., както и от присъединените на основание разпоредбата на  чл.283 от НПК писмени доказателства. Показанията на посочената свидетелка следва да се кредитират като последователни, безпротиворечиви и логични, като се потвърждават от останалите събрани доказателства, а и липсват основания за съмнения в тяхната достоверност.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Разпоредбата на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството задължава всички търговци по смисъла на ТЗ да публикуват годишния финансов отчет, приет от общото събрание на съдружниците или от съответния орган, чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година. Като търговско дружество „Сливак - ЕВ“ ЕООД е било обвързано с посоченото задължение и е следвало да подаде такова заявление за обявяване на ГФО за 2016г. в установения за това срок. Безспорно е установено по делото, а и не се оспорва от страна на санкционираното лице, че заявление за вписване и представяне за обявяване на годишен финансов отчет за 2016г. не е било подадено в този срок. При това положение наказващият орган правилно е констатирал наличието на процесното административно нарушение. От своя страна чл.16, ал.1, т.4 от Закона за счетоводството натоварва ръководителите на предприятията с отговорността за съставянето, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и на годишните доклади, изисквани по този закон. Понятието предприятие не е изрично дефинирано в Закона за счетоводството, който съдържа определения за различни видове предприятия, но не и за общото такова. От съдържанието на съответните дефиниции, включени в Допълнителните разпоредби на ЗСч. е видно обаче, че под предприятие следва да се разбира юридическо лице, което осъществява определена дейност. Поради това съдът приема, че представляваното от жалбоподателя дружество действително се явява предприятие по смисъла на чл.16, ал.1, т.4 от Закона за счетоводството, при което жалбоподателят, като негов управител и следователно ръководител, е носел отговорността за съставянето и публикуването на годишния финансов отчет за 2016г. При тази нормативна уредба следва да се приеме, че административнонаказателната отговорност законосъобразно е насочена към жалбоподателя.

           Макар и правилно да е констатирано наличие на неизпълнение на задължение към държавата от страна на жалбоподателя, при издаване на обжалваното НП в обстоятелствената му част е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч във вр. с чл.74, ал.1 от ЗСч, а в диспозитивната част на НП е наложено наказание на основание чл.77, ал.1 от ЗСч, с което нарушената норма е неправилно съотнесена към санкционната такава. Неправилната санкционна норма в диспозитива е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

            Освен това, съдът намира, че наказващият орган не е изпълнил задължението си да извърши преценка дали не се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Основания за това не липсват с оглед обстоятелството, че представляваното от него дружество от осъществяваната дейност през 2016г. не е реализирало приходи, подлежащи на данъчно облагане, а само загуба. Задължението за публикуване на годишния финансов отчет е установено с оглед сигурността на търговските отношения, но от материалите по делото се установява, че дружеството не е встъпвало в такива.

Доколкото към момента на издаване на наказателното постановление са били налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. В тази насока е и константната съдебна практика на Шуменския административен съд по идентични казуси и по-конкретно Решение № 152 от 08.04.2014г., постановено по КАНД № 106/2014 г., Решение № 159 от 14.04.2014 г., постановено по КАНД № 109/2014 г. и др.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.  

            Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :  

 

ОТМЕНЯВА изцяло Наказателно постановление № 297160-F349724/06.11.2017г. на Зам. директор на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.77, ал.1 от ЗСч. на В.С.И., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 /двеста / лева, като незаконосъобразно.  

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.  

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: