Р Е Ш Е Н И Е  

 

48/22.1.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На шестнадесети януари  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание  в следния състав: 

Председател:Пл.Недялкова

Секретар:Цв.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2833 по описа за  2017г.

За да се произнесе взе предвид следното

            Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №291970 – F328555/11.10.2017г. на Директора на ТД на НАП - Варна, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.185 ал.2, във вр. с  ал.1 от ЗДДС на жалбоподателя «АГРОИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр.Шумен, с ЕИК127625148 е наложена имуществена санкция  в размер на 5000 лв., за нарушение на  чл.118 ал.8 от ЗДДС, във вр. с чл.59в от Наредба № Н – 18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление  тъй като счита, че са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН. В съдебно заседание за жалбоподателя редовно призован   се явява процесуален представител – адв.Г. Б.от ШАК, която поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено като излага и допълнителни доводи, а именно че предвидените в ЗАНН срокове за ангажиране отговорността на дружеството са изтекли.

            Процесуалният представител на въззиваемата страна, призован съобразно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и да бъде потвърдено изцяло обжалваното наказателно постановление. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 29.08.2017г. свидетелите Я.М.К. и Д.П.Д. – инспектори по приходите в ТД на НАП Варна, ИРМ Шумен, съвместно със св. Б.Р.Р. – инспектор в сектор ИП при ОДМВР – Шумен, извършили проверка  в обект – ведомствена бензиностанция, находяща се в с. Друмево, стопански двор, стопанисвана от «АГРОИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр.Шумен. В обекта се намирали 12 бр. бидона за съхранение на дизелово гориво с вместимост 1000л.-  11 празни и 1 с 1000л. дизелово гориво в него; 1 бр. мобилна цистерна с вместимост 15000л. с налично количество  дизел в нея  5500л.; 1бр. цистерна  с вместимост 5000л. с налично количество в нея 3500л. и 1 бр. цистерна с вместимост 2800л. – празна. «АГРОИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр.Шумен било подало данни в НАП за ползваните от дружество съдове за съхранение на гориво -  12 бр. бидона с вместимост по 1000л., 1 бр. мобилна цистерна с вместимост 15000л., 1бр. цистерна  с вместимост 5000л. Цистерната с вместимост 2800л. не била регистирана.З а резултатите от проверката бил съставен Протокол  сер.АА №0335080/29.08.2017г.

На 05.09.2017г. св. Я.К.  съставил срещу дружеството АУАН № F328555 за нарушение на чл.59в ал.4 от Наредба № Н – 18/13.12.2006г. на МФ изразяващо се според актосъставителят в това, че при настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на такива, се подават нови данни в 7 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. АУАН бил съставен в присъствието на И.Х., в качеството й на  упълномощено лице, на която е и връчен. При предявяване на акта Х.отразила, че до края на работния ден  ще бъде подадена информация за пропусната цистерна с вместимост 2800л. Същият ден  в 14.12 часа е била регистрирана в НАП. Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, административно-наказващият орган е издал обжалваното НП.като е възприел  фактическите констатации съдържащи се в АУАН. На основание  чл.185 ал.2, във вр. с  ал.1 от ЗДДС на жалбоподателя «АГРОИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр.Шумен, с ЕИК127625148 е наложена имуществена санкция  в размер на 5000 лв., за нарушение на  чл.118 ал.8 от ЗДДС, във вр. с чл.59в от Наредба № Н – 18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава както от всички събрани по делото писмени доказателства, така и от показанията на разпитания в съдебно заседание свидетели.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Съгласно нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН задължителна предпоставка за законосъобразното започване и развитие на административно-наказателното производство е същото да бъде инициирано в рамките на законовия тримесечен преклузивен срок от откриване на нарушителя или в рамките на две години от извършване на нарушението, когато се касае за  данъчно нарушение. Регламентирани са два срока и пропускането, на който и да е от двата погасява възможността за реализиране на административно – наказателна отговорност. 

От съдържанието на процесното НП се установява, че на дружеството - жалбоподател е вмененото нарушение извършено на 09.03.2015г., поради което от тази дата тече двегодишният срок и същият е бил изтекъл, както към датата на извършване на проверката – 29.08.2017г., така и към датата на съставяне на акта – 05.09.2017г., поради което е била преклудирана възможността административнонаказващия орган законосъобразно да ангажира  административнонаказателната отговорност на нарушителя за извършеното от него нарушение. Изтичането на двегодишния срок  от извършване на нарушението, изключва приложението на  3 месечния срок  от откриване на нарушителя.

Спазването на предвидените в закона срокове за ангажиране на административно-наказателната отговорност на нарушителя, е основна предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализирането й, поради което издаденото НП се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление №291970 – F328555/11.10.2017г. на Директора на ТД на НАП - Варна, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.185 ал.2, във вр. с  ал.1 от ЗДДС на жалбоподателя «АГРОИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД – гр.Шумен, с ЕИК127625148 е наложена имуществена санкция  в размер на 5000 лв., за нарушение на  чл.118 ал.8 от ЗДДС, във вр. с чл.59в от Наредба № Н – 18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на Глава Дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                                       Районен  съдия: