Р Е Ш Е Н И Е 

61/5.2.2018г.,                гр.Шумен

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и трети  януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

Председател: Емилиян Ангелов  

при секретаря В.С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 2845 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 17-0869-002997/15.11.2017год. на Началник сектор към ОДМВР, сектор  Пътна Полиция - Шумен,  с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 174 ал.1 т.2  от ЗДП на жалбоподателя е наложено  административно наказание “глоба” в  размер от 1000/хиляда/ лева и административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 /дванадесет/ месеца.   Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като за датата на  съдебно заседание, редовно призован не се явява и не изпраща процесуален представител, но депозира писмено становище, с което по същество поддържа депозираната жалба.

 Въззиваемата страна,  редовно призована,  изпраща процесуален представител в съдебно заседание, който изразява становище за неоснователност на жалбата, като, моли  за постановяване на решение, с което да се потвърди обжалваното НП, като правилно и законосъобразно.

    Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП № 17-0869-002997/15.11.2017год  на Началник сектор към ОДМВР, сектор  Пътна Полиция - Шумен  на жалбоподателя на основание чл.174 ал.1  т.2  от ЗДП  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева и административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12  месеца   за това, че” управлява МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта  над 0.8 хиляда до 1.2 на хиляда включително“, като е посочено, че по този начин виновно е нарушил чл.5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДП.

Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 2997/07.10.2017г., в който е отбелязано, че жалбоподателят на 07.10.2017г. около 17.25 часа по бул.“Мадара“ в посока бул.“Ришки проход“ управлява  собственият си лек автомобил “Опел Корса“ с рег № Н 4878 ВК след употреба на алкохол, тъй като  техническото средство “Алкотест Дрегер 7510”, с което бил изследван жалбоподателя, показало  1.17 промила алкохол. Впоследствие е издаден и талон за медицинско изследване №0030119, като акта е подписан от жалбоподателя К. без каквито и да било възражения, като такива не е депозирал и в изискуемия в разпоредбата на чл.44 ал.1 от ЗАНН срок.  В съдебно заседание, актосъставителят А. и свид.Ж. изтъкнаха  , че на 07.10.2017г. са изпълнявали задължения във връзка с организацията на рали “Стари столици“ в Шумен, като в тази връзка е бил затворен бул.“Мадара“ и тъй като  жалбоподателя не се е съобразил с тази забрана, управляваният от него лек автомобил е бил спрян за проверка. След като на посочените по горе свидетели им направило впечатление, че жалбоподателя К. не е в напълно адекватно състояние, последния  бил изпробван с техническо средство , което отчело употреба на алкохол. Свидетелите заявиха освен това, че  жалбоподателя, освен че е лъхал на алкохол и залитал,  по време на проверката се затруднявал да стои на краката си, поради което и седнал на стъпалата на намиращ се в близост магазин. По делото са представени писмени доказателства, от които се установява, че техническото средство, с което е изпробван жалбоподателя е преминало успешно последваща проверка и към датата на установяване на нарушението е било напълно изправно

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение, а именно управлявал е МПС след въздействието на алкохол, което е в пълен дисонанс с императивната разпоредба на чл.5 ал.3 т.1 предл.1 от ЗДП.

  Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответната административно-наказателна разпоредба на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна.

       При индивидуализацията на наказанията административно-наказващия орган е взел предвид, че установената концентрация на алкохол в кръвта на К. е в диапазона между 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда и е определил размера на наказанията в предвидените абсолютни стойности, съобразно чл.174 ал.1 т.2 от ЗДП, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН .

            Предвид  гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 17-0869-002997/15.11.2017год . на Началник сектор към ОДМВР, сектор  Пътна Полиция - Шумен  

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

                                                                                                       Районен  съдия: