Р Е Ш Е Н И Е

 

53/29.1.2018г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На седемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                Председател: Ростислава Георгиева  

Секретар: Ил.Давидкова

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №2986 по описа на ШРС за 2017 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №И-2702/20.11.2017 год. на Кмета  на Община Шумен, с което на основание чл.49, ал.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен на П.Х.Т., с ЕГН**********,*** е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, като на основание чл.20 ал.1 от ЗАНН са били отнети м полза на Община Шумен вещите – 40 броя рекламни материали /обяви/, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за осъществяване на нарушението. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага подробно доводите си за това в жалбата.

В съдебно заседание не се явява лично и не изпраща представител.  

            Процесуалният представител на Община – Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло, като в съдебно заседание излага съображенията си в тази насока. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.319 и сл. от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е частично основателна, макар и не по изложените в нея съображения, поради следното:

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 24.08.2017 год. при извършена проверка от служители от Дирекция “Инспекторат” при Община Шумен било констатирано, че лицето  П.Х.Т., с ЕГН********** разлепва рекламни материали - обяви, извън определените за това места, съгласно Приложение 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен. Било установено, че жалбоподателят залепва червено бели листи /хартиени/ с размери около 20 см/15 см, с изписан на български и английски език надпис „PROFI CREDIT; КРЕДИТИ от 100 до 5000 лева“, както и добавено име и телефонен номер за контакт, а именно – Т. 0896015037, които били предназначени да информират обществеността за възможностите за кредитиране от фирма „Profi kredit“. Същите били залепени по електрически стълбове за уличното осветление, находящи се в гр.Шумен, по ул.“Цар Освободител“ и ул.“Димитър Благоев“, пред сграда №15, срещу сграда, находяща се в  гр.Шумен, по ул.“Цар Освободител“ №127 – по водосточни тръби и на табло на БТК. Общо били разлепени 12 броя рекламни материали.  За констатираното нарушение на 24.08.2017 год. на жалбоподателя бил съставен Акт за установяване на административно нарушение №9699/24.08.2017 год., като е посочено, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен. С акта са били иззети и около 40 броя рекламни материали /хартиени листи 20/5 см – червено-бели на цвят. Актът е бил връчен на жалбоподателя и подписан от него,            без да изложи възражения. Впоследствие не се е възползвал от законното си право и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не е депозирал допълнителни писмени възражения. Въз основа на така съставения акт, съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление №И-2702/20.11.2017 год. на Кмета  на Община Шумен, с което на основание чл.49, ал.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен на П.Х.Т., с ЕГН**********,*** е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, като на основание чл.20, ал.1 от ЗАНН са били отнети в полза на Община Шумен вещите – 40 броя рекламни материали /обяви/, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за осъществяване на нарушението.  

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства: от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Н.И.Г. и на свидетелите Л.Л.К. и Б.С.С., както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен Забранява разлепването и монтирането на агитационни, рекламни и други материали (афиши, плакати, транспаранти и некролози) по сградни стени, фасади, цокли, фургони, стълбове, дървета, заслони на спирки на обществения транспорт, учебни заведения и други места извън определените от Община Шумен (Приложение №1). Посоченото приложение съдържа изчерпателен списък на определените места (колонки и табла), предназначени за разлепване на агитационни, рекламни и други материали (афиши, плакати, некролози).

От материалите по делото  и по-конкретно от събраните в хода на производството гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Н.И.Г., Л.Л.К. и Б.С.С. се установява, че жалбоподателят на 24.08.2017 год. лично е разлепил 12 броя рекламни материали, имащи за цел да информират обществеността за възможностите за кредитиране от фирма „Profi kredit“, като същите са били разлепени на места, които не са били упоменати в посочения по-горе списък на определените за тази цел места.  Нарушението е било възприето лично от посочените по-горе свидетели, които по време на извършване на проверката лично са наблюдавали жалбоподателя и извършваните от него действия, изразяващи се в разлепване на посочените по-горе рекламни материали. Информация за авторството на деянието и за съпричастността на жалбоподателя към него се извличат и от съдържанието на самите рекламни материали, в които като информация за контакт фигурира фамилията и телефонния номер на жалбоподателя.

  С оглед на всичко изложено по-горе съдът намира, че жалбоподателят, разлепвайки посочените рекламни материали на посочените места, извън упоменатите в Приложение 1 на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението, визирано в чл.4, ал.1 от същата наредба.  

Административно-наказващият орган правилно е издирил приложимата в случая санкционна разпоредба, а именно чл.49, ал.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, която предвижда наказание „глоба“ в размер от 100 до 1000 лева за физически лица, извършили други нарушения по тази наредба, за които липсва специална санкционна разпоредба.

При индивидуализация на наказанието наказващият орган се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като е наложил наказание в размер на максимума, посочен в цитираната разпоредба, излагайки конкретни мотиви и съображения в тази насока. Настоящият състав споделя напълно направеният от административно-наказващият орган извод за съответствие на наложената санкция с обществената опасност на деянието и на нарушителя. В наказателното постановление изрично е посочено, че това нарушение не е изолиран случай /макар и да не е извършено в условията на повторност по смисъла на Наредбата/ и че лицето вече е наказвано многократно, с влезли в сила наказателни постановления за същото нарушение. Изложени са също така съображения за немаловажността на извършеното нарушение, като са посочени немаловажните вредни последици от същото. Видно от материалите по делото, касаторът е санкциониран преди настоящия случай 7 пъти, с влезли в сила наказателни постановления и то за нарушение, идентично с настоящото. Независимо от наложените му санкции обаче, същият не е преустановил своята дейност и упорито е продължил да осъществява състава на това нарушение, от което следва, че досегашните наказания не са постигнали целите по чл.12 от ЗАНН, а именно да предупредят и превъзпитат нарушителя към спазване на установения правов ред. С оглед на това, правилно административно-наказващият орган е преценил тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, както и обстоятелството, че наложените досега наказания не са изиграли своята превъзпитателна и възпираща цел и е определил размера на санкцията в размер на максималния, предвиден в наредбата. Настоящият касационен състав намира, че така определеният размер на санкцията е съответен както на обществената опасност на извършеното нарушение, така и на обществената опасност на извършителя  и е съобразен с изискванията на чл.27, ал.2 и 3 от ЗАНН.

В този смисъл е и константната съдебна практика на Административен съд – Шумен и по-конкретно Решение №47 от 24.02.2016 год. по КАНД №284 по описа за 2015 год. на Административен съд – Шумен, което е постановено по идентичен казус и то срещу същия жалбоподател за същото нарушение.

Съдът не споделя твърденията на жалбоподателя, изложени в жалбата за допуснати в хода на административно-наказателното производство процесуални нарушения, изразяващи се в липса на посочени място и дата на извършване на нарушението. В този смисъл при внимателен прочит на издаденото въз основа на акта за установяване на административно нарушение  наказателно постановление се установява, че административно-наказващият орган е приел по недвусмислен и ясен начин, че нарушението е било извършено и установено именно на 24.08.2017 год. Също по достатъчно пълен и ясен начин е посочено и мястото на което са били разлепени съответните рекламни материали, като изрично е посочено, че мястото на нарушението съвпада с мястото, където са разлепени рекламните материали. Следователно от изложеното се налага извода, че жалбоподателят е бил наясно кога и къде точно се твърди, че е извършил нарушението и е могъл да организира по един адекватен начин защита си срещу него.

Съдът не споделя и твърдението, че не са били посочени по достатъчно ясен начин нарушените законови разпоредби. В тази връзка съдът намира, че в акта за установяване на административно нарушение ясно е посочено, че описаното нарушение представлява нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен. В същото време в наказателното постановление в неговата титулна част Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен е изписана в цялост, като в скоби е посочен начина, по който същата ще бъде употребявана в последващата част от текста, като по този начин е била изписана и при посочване на нарушената разпоредба. Следователно посочването на нарушената разпоредба по никакъв начин не е двусмислено или неясно и позволява както жалбоподателят, така също и всяко трето лице, което чете акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление да разбере коя е точната нарушена норма и от кой подзаконов нормативен акт.   

При преценка на обжалваното наказателно постановление съдът съобрази и обстоятелството, че с него е постановено отнемане в полза на Община Шумен на иззетите по време на извършване на проверката 40 броя рекламни материали, принадлежащи на нарушителя и послужили за осъществяване на нарушението. Постановеното отнемане в полза на държавата е извършено на основание разпоредбата на чл.20, ал.1 от ЗААН. Посоченият законов текст предвижда, че наред с предвидените в чл.13 административни наказания наказващият орган постановява отнемане в полза на държавата на вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на умишлено административно нарушение, ако това е предвидено в съответния закон или указ. В настоящия случай обаче в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен липсва предвидено такова отнемане в полза на държавата на вещи, послужили за извършване на деяние по чл.4, ал.1 от Наредбата. При внимателен прочит на цялата Наредба №1 се установява, че единствения случай, в който е предвидено отнемане в полза на държавата на вещи на нарушителя е при извършено нарушение на чл.3, ал.6 от Наредбата, което е неотносимо към настоящия казус. А доколкото в посочената като нарушена разпоредба на чл.4 от Наредба №1 или в друг общ текст на същата липсва предвидено отнемане на вещи, послужили за извършване на нарушението, то разпоредбата на чл.20, ал.1 от ЗАНН в случая е неприложима. В тази връзка следва да бъде отбелязано и че самият наказващ орган в наказателното постановление не е изложил конкретни мотиви относно извършеното отнемане на посочените вещи, като не е посочил и връзката между чл.20, ал.1 от ЗАНН и конкретен приложим текст от наредбата, който да предвижда подобно отнемане. А с оглед на гореизложеното съдът намира, че тази част от наказателното постановление се явява незаконосъобразна  и неправилна и същото в частта, в която е постановено отнемане в полза на Община Шумен на 40 броя рекламни материали /обяви/ следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №И-2702/20.11.2017 год. на Кмета  на Община Шумен, в частта, с която на основание чл.49, ал.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен на П.Х.Т., с ЕГН**********,*** е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, като

ОТМЕНЯ наказателно постановление №И-2702/20.11.2017 год. на Кмета  на Община Шумен, в частта, с която на основание чл.20 ал.1 от ЗАНН са били отнети в полза на Община Шумен вещите – 40 броя рекламни материали /обяви/, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за осъществяване на нарушението.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: