Р Е Ш Е Н И Е

 

45/22.1.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, петнадесети  състав

На дванадесети януари  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                                 Председател: Пл. Недялкова

Секретар: Цв. К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №2987 описа на ШРС за 2017 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №И – 2747/23.11.2017г. на Кмета на Община Шумен, с което на основание чл.49 ал.6 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на  Община Шумен на ОбС Шумен  на  И.К.И., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева, за нарушение на 6 ал.4 от същата наредба. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като неоснователно, незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила.  При условията на евентуалност моли да бъде намален размера на наложеното наказание до минимално предвидения. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява. 

            Процесуалният представител на Община – Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло, като в съдебно заседание излага съображенията си в тази насока. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.319 и сл. от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 30.08.2017г. около обяд св.А.Т.Р., св.Ю.С.С. и К.С.К. - инспектори в Дирекция „Устройство на територията“ при Община Шумен, придвижвайки се със служебен автомобил по ул. „Ген. Скобелев“ в гр.Шумен, в посока кв. „Боян Българанов“, забелязали лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 8448 ВВ, който бил паркиран върху тревна площ, разположена срещу къща с административен адрес ул. „Ген. Скобелев“ №40. В движение заснели неправилно паркирания автомобил, след което продължили в посока кв. „Боян Българанов“. След около 15 минути връщайки се отново по ул. „Ген. Скобелев“ забелязали, че автомобилът продължавал да стои паркиран върху обособената зелена площ. Спрели с цел извършване на проверка. Водачът на автомобилът не бил на място. Направили снимков материал и изчакали. След пристигането на водача – жалбоподателят И.К.И., св. А.Р. му съставил АУАН №9801/30.08.2017г. за нарушение на чл.6 ал.4 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на  Община Шумен на ОбС Шумен.  При предявяване на акта И. не е отразил обяснения или възражения. Пред контролните органи заявил, че спрял за малко, за да си купи кебапчета. В законоустановения срок  не се е възползвал от правото си да депозира писмени възражения.  Въз основа на така съставения акт  е издадено обжалваното наказателно постановление, с което на  основание чл.49 ал.6 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на  Община Шумен на ОбС Шумен  на  И.К.И., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева, за нарушение на 6 ал.4 от същата наредба.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава  от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели А.Т.Р., Ю.С.С., както и приетите и приложени по делото писмени доказателства, и изготвения снимков материал.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: В хода на административно – наказателното производство не е  допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване  на правото на защита на санкционираното лице. Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на жалбоподателя. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок,  като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Административно-наказателното производство е започнало с редовно съставен акт. Същият е предявен и връчен на жалбоподателя. Възражението, че в НП не бил описан пълно и точно нормативния акт, който е нарушен  е неоснователно. В началото на НП нарушената наредба е изписана  с пълното й наименование. Това ,че впоследствие се цитира само като «Наредба №1на ОбС Шумен» по никакъв начин не затруднява жалбоподателят да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.

            Предвид събраните по делото доказателства съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение на чл.6 ал.4 от Наредба №1 на ОбС Шумен. С визираната разпоредба се забранява преминаването, престоя и паркирането на превозни средства, ремаркета и фургони по детски площадки, тротоари, зелени площи и пешеходни зони. От показанията на свидетелите А.Т.Р., Ю.С.С. и изготвения към момента на проверката снимков материал по безспорен начин се установява, че лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 8448 ВВ е бил паркиран върху тревна площ, разположена срещу къща с административен адрес ул. „Ген. Скобелев“ №40. В хода на проверката жалбоподателят е заявил на контролните органи, че той е водач на паркирания автомобил. Актът е съставен на мястото на нарушението и при съставянето му жалбоподателят  не е отразил възражения в тази насока. Не е депозирал такива и в последствие в законоустановения срок. Съдът кредитира изцяло показания на свидетелите Р. и С., тъй като същите са конкретни, ясни и последователни, изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетото от тях. Същите са очевидци на извършеното нарушение. Освен това няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят жалбоподателя в нарушение, което не е извършил.

            Установява се също така, че лекият автомобил изцяло е бил разположен върху обособена тревна площ. Нормално е към датата на извършване на нарушението – 30.08.2017г. тревата да е била изсъхнала, предвид летните горещини, но това не променя характера на обособената площ като тревна.

В случая изложените констатации в акта за административно нарушение, възприети и от административнонаказващия орган се подкрепят от събраните в производството доказателства.Предвид изложеното намира, че е осъществен състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на жалбодателя. В процеса не се доказаха факти и обстоятелства, които биха обосновали становището на съда за различни констатации от тези отразени в акта, а оттам и за различни  правни изводи от тези на административно наказващия орган. Наказващият орган правилно е издирил приложимия закон като правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно  санкционната норма на чл.49 ал.6 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на  Община Шумен на ОбС Шумен, която предвижда налагане на санкция  от 50 до 200 лева, за нарушение на чл.6 ал.4 от Наредба №1. На жалбоподателят е наложена глоба над  минимално предвидения размер, а именно - 100 лева, единствено с мотива, че това ще способства  за превъзпитание  на нарушителя. В съдебно заседание също не се излагат съображения относно определения размер. По делото няма доказателства за други нарушения на Наредба №1 извършени от жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че се касае за първо нарушение, поради което съдът намира, че размера на глобата следва да бъде намален до минимално предвидения, а именно – 50 лева. Съдът намира, че по този начин биха се изпълнили целите на наказанието – да предупреди и превъзпита  нарушителя към спазване на установения правов ред и да въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани, така както визира чл. 12 от ЗАНН. В този смисъл атакуваното НП, следва да бъде изменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление №И – 2747/23.11.2017г. на Кмета на Община Шумен, с което на основание чл.49 ал.6 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на  Община Шумен на ОбС Шумен  на  И.К.И., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева, за нарушение на 6 ал.4 от същата наредба като намалява размера на 50 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: