Р Е Ш Е Н И Е  

 

417/27.9.2018г.               гр.Шумен  

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесет и седми септември     две хиляди и осемнадесета   година,

В публично заседание  в следния състав:  

                                                        Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К., Прокурор: М.Славчева -Петрова 

Като разгледа докладваното от районния съдия №2125 по описа за 2018г.

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  И.М.С., ЕГН **********, български гражданин, роден на ***г. в с.Бяла река   местожителство *** , неосъждан, със средно  образование, пенсионер   ЗА ТОВА, ЧЕ на 02.08.2018г.  в с. Мадара , обл. Шумен управлявал  МПС – мотопед „DKW   с рама № CH 504137188 CH 7522,  което  не е регистрирано по надлежния  ред съгласно  ЗДВП и Наредба I-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане  в движение  и спиране  от движение на моторни превозни средства  и ремаркета, теглени  от тях и реда  за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни  средства  издадена от Министъра на вътрешните работи   - престъпление по чл. 345 ал.2 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда  / лева.

 Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.

 

Районен   съдия:

 

 

 

 

 

Мотиви  към  решение  по  НАХД № 2125 по описа  за  2018г.  на  ШРС

 

            Производство по чл.378 от НПК.

            От ШРП е внесено постановление от 09.08.2018г. на ШРП с което  е предложено да бъде прекратено наказателното производството против И.М.С., ЕГН ********** за извършено от него престъпление по чл. 345 ал.2 от   НК, като е прието, че са налице предпоставките по чл.78а от НК и предлага да му бъде наложено административно наказание. 

За това деяние е предвидено наказание "лишаване от свобода" до 1  година или глоба от  500 до 1000лв, извършителят е неосъждан  и не е бил  освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК   и  няма причинени от престъплението имуществени вреди.

            В съдебно заседание представителят на Районна прокурора – Шумен поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемия наказание “глоба” в размер от минималния, предвиден в разпоредбата на чл.78а от НК.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично като изразява съжаление за постъпката си. Моли да му  бъде наложено наказание в минимален размер.   

След преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 02.08.2018г.  обвиняемият  управлявал МПС  мотопед „DKW   с рама № 504M-CH 504137188 CH 7522,  в с. Мадара около 15,15 часа .

Била  му извършена  проверка  от служители на  полицията осъществяващи пътен контрол  при която установили, че водач на МПС е обвиняемия , както и , че МПС мотоциклет мотопед „DKW   с рама № 504M-CH 504137188 CH 7522 не регистрирано по надлежния ред по ЗДВП и Наредба I-45/24.03.2000г. за регистриране , отчет, пускане  в движение  и спиране  от движение на моторни превозни средства  и ремаркета, теглени  от тях и реда  за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни  средства  издадена от Министъра на вътрешните работи. 

За допуснатото нарушение, на водача  съставили АУАН.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в досъдебното производство и присъединени на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства  протокол за оглед на местопроизшествие, албум,  разпити на свидетели, АУАН  от 02.08.2018г. , справка за нарушител.

 В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка.

Съдът намира, че събраните и обсъдени по този начин доказателства по делото са непротиворечиви и взаимно допълващи се и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешното убеждение на съда и обосновават решението му в следния смисъл:   След преценка на всички доказателства, релевантни за делото, съгласно чл. 14 от НПК, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема, че с горното деяние обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 345, ал. 2 от НК,  а именно: на 02.08.2018г.  в с. Мадара , обл. Шумен управлявал  МПС – мотопед „DKW   с рама № 504M-CH 504137188 CH 7522,  което  не е регистрирано по надлежния  ред предвиден в  ЗДВП и Наредба I-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане  в движение  и спиране  от движение на моторни превозни средства  и ремаркета, теглени  от тях и реда  за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни  средства  издадена от Министъра на вътрешните работи  - престъпление по чл. 345 ал.2 от НК. 

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно: за престъпление по посочената квалификация чл. 345 ал.2 от НК законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до една година или „глоба“от  500 лева до 1000лв , обвиняемият  не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК; от престъплението не са настъпили имуществени вреди.

От субективна страна деянието е извършено с вина под формата на пряк умисъл, тъй като обвиняемото лице е съзнавало, че управляваното от него МПС не е регистрирано по надлежния ред, но въпреки това е управлявал МПС. 

При определяне на наказанието, съдът отчете високата степен на обществена опасност на деянието - управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред и сравнително ниската степен на обществена опасност на дееца - същия е с чисто съдебно минало,  а по делото липсват данни за други образувани срещу лицето висящи наказателни производства. Съдът приема като смекчаващи вината обстоятелства направените от обвиняемото лице самопризнания, съдействието, което е оказал в хода на досъдебното производство и изказаното от него съжаление за стореното.

Съобразявайки изложените обстоятелства, съдът счита за справедливо и съответно на извършеното от обвиняемия деяние на същото да бъде наложено наказание в размер на минимума на предвидената в разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК глоба, а именно 1000 /хиляда/ лева. С оглед на изложеното съдът намира, че така определеното наказание ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието у нарушителя и ще окаже своята възпираща и превъзпитателна роля и у другите членове на обществото, както и ще бъдат постигнати целите на наказанието и на генералната и специална превенция, посочени в чл. 36 от НК.

Водим от горното, съдът постанови решението си.

 

                                                                       Районен съдия: