РЕШЕНИЕ

 

631/28.12.2018г., гр.Шумен

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На шести декември 2018 година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                Председател: Ивелина Димова, Секретар: М.М.  

като разгледа докладваното от съдията ВАНД № 2781/18г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от А.Х.О. *** срещу Наказателно постановление № 18-0869-001870/05.09.2018г. на началник група към ОДМВР-гр.Шумен, сектор „Пътна полиция“-Шумен, с което на лицето било наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. Жалбоподателят счита, че не е налице административно нарушение, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление.

В открито съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител, който поддържа жалбата. Представител на въззиваемата страна счита жалбата за основателна и намира, че същата следва да бъде уважена.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна, по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното: На 23.06.2018г. около 10,30ч., в отговор на молба на свой приятел /св.Г./, жалбоподателят управлявал трактор „Беларус ЮМЗ 6Л“ по ул.“Мадарски конник“ в с.Мадара, обл.Шумен. Тракторът с отбелязан  номер на шаси №574 нямал поставени регистрационни табели. Това обстоятелство било забелязано от свидетелите Б.П.Т. и М.С.М.-***, които спрели превозното средство за проверка. Същите поискали да им бъде представена и полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за посочения трактор, но жалбоподателят не представил такава. Въз основа тези констатации на същата дата бил съставен акт за установяване на административно нарушение на А.О. за това, че управлява трактор „Беларус ЮМЗ 6Л“, във връзка с чието притежание и използване няма сключен действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” за моторното превозно средство, което управлява, валидна към датата и часа на управление. Актът бил съставен в присъствието на санкционираното лице, бил предявен и подписан без възражения. Писмени такива не били депозирани и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт, на 05.09.2018г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя била наложена глоба в размер на 400,00 лв. за извършено нарушение на чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните по делото доказателства: основно от разпита на свидетелите И.П.С., Б.П.Т., М.С.М. и Г.Н. Г., както и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства, включително материалите по Бързо производство №815/2018г. по описа на РУ-Шумен. По делото като свидетел е разпитано и лицето П.А.П.- собственик на трактор с шаси №574, който заявява, че притежаваното от него превозно средство никога не е напускало района на с.Садина, общ.Попово.

 При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Според разпоредбата на чл.461, т.1 от КЗ застраховката “гражданска отговорност на автомобилистите” е задължителна. От своя страна чл.483, ал.1, т.1 от КЗ посочва, че договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение. Макар и в посоченият кодекс да липсва разпоредба, задължаваща водачите на МПС, които не са тяхна собственост, да сключват договор за застраховка “Гражданска отговорност” /в чл.483, ал.1, т.1 от КЗ е предвидена само такава възможност, но не и задължение/ или да управляват само автомобили, по отношение които има сключен и действащ такъв договор, нормата на чл.638, ал.3 от КЗ предвижда специално наказание за лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за посочената задължителна застраховка. Доколкото управляването и от несобственик на МПС, за което липсва действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред, с оглед разпоредбата на чл.6 от ЗАНН следва да се приеме, че такова деяние действително осъществява състава на посоченото в наказателното постановление административно нарушение. В случая обаче, макар и при проверката водачът да не е представил полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност”, по делото е приложена справка от Гаранционен фонд /л.7/, от която е видно, че МПС с ДК№ Т1758ЕЕ е имало активна застраховка към дата 28.09.2018г. Същевременно от приобщеното копие на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника се установява, че превозното средство с посочения регистрационен номер представлява колесен трактор „ЮМЗ-6Л“, с шаси с №574. Доколкото посоченият трактор съвпада  с описанието на превозното средство в наказателното постановление, следва да се приеме, че не е налице твърдяното от наказващия орган административно нарушение. При положение, че по отношение описаното в НП превозно средство е бил наличен договор за такава застраховка и към момента на проверката същият е бил действащ, следва да се приеме, че жалбоподателят е санкциониран за нарушение, което не е извършил. Действително, към момента на проверката жалбоподателят не е носел документ за сключена задължителна застраховка, с което е нарушил разпоредбата на чл.100, ал.1, т.3 от ЗДП. Това нарушение обаче е различно от процесното и се явява правно ирелевантно, тъй като за него не е бил съставен акт за установяване на административно нарушение. Следва да се отбележи също, че в показанията си св.П. твърди, че притежаваният от него трактор никога не е напускал с.Садина, общ.Попово- обстоятелство, което не е било изследвано нито в хода на образуваното досъдебно производство, нито от наказващия орган, като не е извършена проверка дали процесното превозно средство е идентично с това, за което е била сключена съответна застраховка. Доколкото обаче в наказателното постановление се твърди, че жалбоподателят е управлявал именно трактор „Беларус ЮМЗ-6Л“, с шаси с №574, а за съда не съществува процесуална възможност да приеме различна фактическа обстановка, следва да се счете, че жалбоподателят не е осъществил вмененото му нарушение.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като необосновано, тъй като жалбоподателят не е извършил нарушението, за което е санкциониран, поради което и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                            Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 18-0869-001870/05.09.2018г. на началник група към ОДМВР-гр.Шумен, сектор „Пътна полиция“-Шумен, с което на А.Х.О. ***, ЕГН:**********, на основание чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл.638, ал. 3 от Кодекса за застраховането, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400.00 лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд по реда на АПК.  

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: