Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                    629/27.**.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, четиринадесети  състав

На десети декември две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                               Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2931 по описа на ШРС за 2018г.,

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № В-0047666/05.10.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище със седалище Варна към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, седалище  и адрес на управление гр. София, ул. ******* ** ЕИК 131468980 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда / лева на основание чл.210а от ЗЗП за нарушение на  чл.68в вр. чл. 68г ал.4 вр. чл. 68и ал.4 от ЗЗП.

Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага доводите си за това в жалбата. В съдебно заседание дружеството - жалбоподател не се явява лично и не изпраща  процесуален представител.   

За Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП със седалище гр.Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание не се явява процесуален представител.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Дружеството – жалбоподател “А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, извършва търговска дейност в стопанисвания от него магазин “А1” за продажба на мобилни апарати, аксесоари и телекомуникационни услуги, находящ се в гр. Шумен, бул.”Славянски” № 26.

На 25.06.2018г. е извършена проверка в обекта от длъжностни лица към РД на КЗП, гр.Шумен, по повод постъпил потребителски сигнал за отказ от приемане на заявление за прекратяване на действие по договор за телекомуникационна услуга.

В присъствието на длъжностни лица от КЗП-РД Варна, гр.Шумен, служител на „А1 България“ ЕАД отказва да приеме заявление за прекратяване на договор за телекомуникационна услуга, сключен на 23.07.2016г. за телевизия, интернет и домашен телефон, написан собственоръчно на хартиен носител. От служители в обекта е обяснено, че предизвестие за прекратяване на договор може да се издаде само и единствено от системата на „А1 България“ ЕАД и не може да се приемат заявления-предизвестия за прекратяване на договор на телекомуникационни услуги написани собственоръчно от потребителя на негов хартиен носител. Такива собственоръчно написани заявления могат да бъдат входирани в системата на „А1 България“ ЕАД само като жалба.

В хода на извършваната проверка, от системата на „А1 България“ ЕАД е издадено заявление за прекратяване на договор № 504597371 на лицето Б.Х.К. от гр. Шумен, ул. „В.“**, ****, ***, *****. Собственоръчно написаното заявление за прекратяване на договора е заведено като жалба с вх. № 71А14. Било поискано и становище от жалбоподателя, защо се процедира по пописания начин с клиентите на дружеството желаещи да прекратят договорите си. В полученото от страна на жалбоподателя становище се изтъква, че като причина, служител в търговския обект да е предложил попълване на системно заявление, че в изложението няма конкретна услуга и текстът е твърде общ.

Проверката установила, че горепосоченото не отговаря на причините посочени в становището поради следното:

-          Потребителят си е носил договора, който желае да прекрати, приложените по

делото снимки на същия били направени в обекта.

-          Издадените системни заявления са направени след искане от потребителката,

която заявила същото, което е било написано в нейното заявление, че желае да прекрати договора от 23.07.2016г. тази информация била достатъчна служителят да издаде системните заявления приложени по делото.

Сутринта на 25.06.2018г. потребителката е посетила обекта, където и е отказано приемането на заявлението, поради което се налага да посети офиса на КЗП-РД Варна гр. Шумен, отново да отиде на обекта вече в присъствието на служители на КЗП и едва тогава е прието заявлението за прекратяване на договора и то като жалба, а не като заявление.

Било констатирано, че налице е нелоялна търговска практика изразяваща се в това, че жалбоподателя налага на потребителите всякакъв вид прекомерни и несъответстващи на услугата извън договорни пречки, когато потребителят желае да упражни правото си по договор, включително правото си да прекрати договора, конкретно неприемането на заявление за прекратяване на действието на договора за телекомуникационни услуги или приемането му но като жалба.

 Резултатите от проверката били обективирани в Констативен протокол № К - 2633778 от 25.06.2018г. В протокола на основание чл. 192 от ЗЗП проверяващите изискали от търговеца да представи становище относно причините поради които не се приемат заявления за прекратяване на договор написани собственоръчно, не на бланка на оператора. Такова било представено с писмо изх. № 5498/25.06.2018г.

Съобразявайки материалите по преписката, на 14.08.2018г. на дружеството - жалбоподател е съставен Акт за установяване на административно нарушение № К-0047666, като актосъставителят е описал тези свои констатации и квалифицирал нарушението като такова по чл.68в вр. чл. 68г ал.4 вр. чл. 68и ал.4 от Закона за защита на потребителите а именно: търговеца налага всякакъв вид прекомерни и несъответстващи на целта извън договорни пречки, когато потребителят желае да упражни правото си по договора, включително правото си да прекрати договора.

 Актът за установяване на административно нарушение бил съставен, след като жалбоподателя с писмо изх. № В-03-1718/08.08.2018г., получено същия ден, бил уведомен да се яви на 14.08.2018г. в КЗП за съставяне на АУАН. Акта бил съставен при условията на чл. 40 ал.2 от ЗАНН и връчен съгласно чл. 233 ал.4 от ЗЗП на управителя на търговския обект и подписан от него без възражения. Впоследствие дружеството - жалбоподател не се е възползвало от законното си право и не е депозирало допълнителни писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № В-0047666/05.10.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище със седалище Варна към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, седалище  и адрес на управление гр. София, ул. ******* ** ЕИК 131468980 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда / лева на основание чл.210а от ЗЗП за нарушение на  чл.68в вр. чл. 68г ал.4 вр. чл. 68и ал.4 от ЗЗП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителят  Н.И.Й., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила, които да налагат отмяна на последното. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.

Съгласно разпоредбата на чл.68в от ЗЗП. „Забраняват се нелоялните търговски практики“, съгласно чл. 68г ал.4 от същия закон „нелоялни са заблуждаващите и агресивните търговски практики“, съгласно чл. 68и ал.4 от ЗЗП „При извършване преценка дали при използването на дадена търговска практика се прилага тормоз, принуда, включително физическа сила или злоупотреба с влияние се вземат предвид:“ „налагането на всякакъв вид прекомерни и несъответстващи на целта извън договорни пречки, когато потребителят желае да упражни правата си по договора, включително правото си да прекрати договора

Безспорно установено по делото е, че в стопанисвания от дружеството  обект, находящ се в гр.Шумен, с налагането да се приеме заявление издадено само от тяхната система се е осъществила от страна на търговеца прекомерна и несъответстваща на целта извън договорна пречка, когато потребителят желае да упражни правото си по договора, а именно да прекрати договора си.

Поради всичко изложено по-горе, съдът намира, че „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, седалище  и адрес на управление гр. София, ул. ******* ** ЕИК 131468980, в качеството си на търговец, действително е осъществило от обективна и субективна страна състава на нарушението, визирано в разпоредбата на чл.68в вр. чл. 68г ал.4 вр. чл. 68и ал.4 от ЗЗП, а именно: търговеца налага всякакъв вид прекомерни и несъответстващи на целта извън договорни пречки, когато потребителят желае да упражни правото си по договора, включително правото си да прекрати договора.

 За неизпълнение на разпоредбите на чл.68в и чл. 68г от ЗЗП санкционната разпоредба на чл.210а от ЗЗП, предвижда на виновните лица да се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 1 000 до 30 000 лв.

 Съдът намира, че по отношение на това деяние административно -наказващият орган правилно е издирил приложимия закон, като правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно  санкционната норма на чл.210а от ЗЗП.  

Съдът намира, че размера на санкцията от 1000 лв  т.е. минимално предвидения размер е правилно определен, доколкото процесното  нарушение се явява първо по този текст.

Освен това, настоящия съдебен състав намира, че в процесния случай не може да бъде приложена  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото нарушението не може да бъде квалифицирано като “маловажен случай”. Закона за защита на потребителите регулира отношенията между търговец и потребител и неговата цел е да бъдат  гарантирани  правата на потребителите.

Ето защо съдът счита, че административно-наказателното производство е протекло при липса на съществени процесуални нарушения, акта за установяване на административно нарушение е издаден от компетентен орган,  притежава изискуемите съобразно разпоредбата на чл.42 от ЗАНН реквизити, а при издаването на атакуваното наказателно постановление – тези на чл.53 от ЗАНН.

В тази връзка, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна и недоказана следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0047666/05.10.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище със седалище Варна към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, седалище  и адрес на управление гр. София, ул. ******* ** ЕИК 131468980 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда / лева на основание чл.210а от ЗЗП за нарушение на  чл.68в вр. чл. 68г ал.4 вр. чл. 68и ал.4 от ЗЗП, като правилно и законосъобразно. 

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: