П Р И С Ъ Д А

 

64/13.12.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, ІІ състав, на тринадесети декември през две хиляди седемнадесета година в публично заседание в следния състав: 

Председател: Диана Георгиева

                                                                       Съдебни заседатели: 1. П.П.

                                                                                                            2. Г.Т. 

при участието на секретаря В. И. и прокурор при ШРП – Вл. Колев, като разгледа докладваното от съдията НОХД № 2692/2017г. по описа на ШРС

 

                                П Р И С Ъ Д И :  

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З.Р.В., роден на ***г***, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик, с ЕГН ********** за

 ВИНОВЕН в това, че за периода 10.10.2015г. – 21.10.2015г. в гр. Шумен, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като подбудител умишлено склонил В.Н. Й. /извършител/ да отнеме чужди движими вещи – сумата от 6 800 лева от владението на Д.М.Б. от гр. Шумен, собственост на Н.В.Й., без нейно съгласие, с намерение  противозаконно да ги присвои и като помагач – улеснил извършването на престъплението чрез обещание да даде помощ на В.Н. Й. след деянието /като спомогне да бъдат отчуждени отнетите пари/, като по време на извършване на деянието е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.26, ал.1 от НК във връзка с чл.20, ал.3 и ал.4 от НК във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК във връзка с чл.58а, ал.4 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК го осъжда на

 „ПРОБАЦИЯ“, която да се изпълни чрез следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ месеца, с периодичност два пъти седмично  и

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ месеца.

ОСЪЖДА З.Р.В., с ЕГН ********** *** да заплати на Н.В.Й. *** сумата от 6 788 /шест хиляди седемстотин осемдесет и осем/ лева, ведно със законната лихва от датата на довършване на деянието – 21.10.2015г. до окончателното изплащане - представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди от престъплението, като отхвърля иска в останалата му част до пълния предявен размер като неоснователен и недоказан.

На основание чл.2 от Тарифа за държавните такси осъжда З.Р.В., с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху размера на уважения граждански иск в размер на 271,52 /двеста седемдесет и един лв. и петдесет и две ст./ лева.

 

На осн. чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимия З.Р.В., с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата, направените деловодни разноски в размер на  825,24 /осемстотин двадесет и пет лв. и двадесет и четири ст./ лева по сметка на ОД МВР гр. Шумен, разноските, направени от Н.В.Й. в размер на 400 /четиристотин/ лева и 5 /пет/ лева такса за издаване на изпълнителен лист.

 

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред Шуменски окръжен съд.

 

Мотивите по присъдата ще бъдат изготвени в едномесечен срок от днес.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. 

                                            2.