О П Р Е Д Е Л И :  351/2.8.2018г.

НЕ одобрява внесеното споразумение като противоречащо на закона.

ВРЪЩА ДП № 691/2018 г. по описа на РУ гр. Шумен на Районна прокуратура – Шумен.