О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

352/3.8.2018г.

Шуменският районен съд, единадесети състав

На трети август през две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:                    

                                               Председател: Ростислава Георгиева  

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2083 по описа за 2018 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Депозирана е жалба от Ч.Г.Ч., ЕГН**********,***  срещу Фиш серия Н, бланков №190817 от 26.05.2018 год., издаден от С. Б. – мл.автоконтрольор в сектор ПП при ОД на МВР Шумен.

Съдът, като съобрази материалите по делото, намира така депозираната  жалба за недопустима, поради следните съображения:

Съобразно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН на обжалване пред съответния районен съд по реда на този закон подлежат единствено издадените наказателни постановления и електронни фишове, които не са влезли в сила.

По делото няма спор, че процесният фиш е издаден по реда на чл.186, ал.3 от ЗДвП, съгласно който фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша. Независимо от факта, че фишът е съставен в отсъствие на нарушителя при наличие на законовите предпоставки за това, лицето не следва да бъде лишено от правото и от възможността впоследствие да възрази като оспори извършването на нарушението или размера на глобата. За да породи правни последици обаче възражението следва да е направено в определен срок. Доколкото разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДвП не указва срок, в който лицето може да възрази, е необходимо същият да бъде установен след анализ на относимите процесуални норми. Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.2 от ЗДвП на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. Оспорването на тези обстоятелства следва да бъде направено на място чрез отказ да се подпише съставения фиш. В същия смисъл е и нормата на чл.39, ал.3 от ЗАНН, приложима по силата на препращащата разпоредба на чл.189, ал.14 от ЗДвП. Т.е. в случаите, когато фишът се съставя в присъствие на нарушителя, лицето има право да възрази по вмененото му нарушение или размера на глобата, в момента на съставяне на фиша, но не по-късно от предявяването му за подпис.

В случая се касае за съставяне на фиш в отсъствие на нарушителя, поради което правилото, разписано в горецитираните разпоредби не може да бъде приложено, още повече, че по силата на чл.186, ал.3 от ЗДвП закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша. С оглед на това правото на оспорване на вмененото нарушение и последиците от осъществено оспорване, следва да бъде обсъдено и в контекста на чл.186, ал.7 от ЗДвП, според който издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

   Анализът на горецитираните разпоредби налага извода, че за да породи правни последици възражението против фиш, съставен в отсъствие на нарушителя, същото следва да бъде направено в рамките на 7-дневен срок, считано от датата на издаване на фиша. След изтичане на този срок по силата на чл.186, ал.7 от ЗДвП фишът се смята за влязло в сила наказателно постановление, а влезлите в сила наказателни постановления не подлежат на обжалване, като защитата срещу тях е при изпълнение на процесуалните предпоставки, възобновяване на административно наказателното производство – арг. чл.70 и сл. от ЗАНН. В настоящия случай, видно от материалите по делото, фишът е съставен на 26.05.2018 год., на която дата е закрепено и уведомлението за неговото съставяне. Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДвП закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша и от таза дата започва да тече 7-дневния срок, в който лицето, несъгласно с вмененото му нарушение или размера на глобата, може да направи възражение. По делото липсват каквито и да е данни, че в рамките на този срок – до 04.06.2018 год. включително /доколкото датата 02.06.2018 год. се явява почивен ден-събота/, касаторът е възразил срещу съставения фиш. В същото време самият жалбоподател в жалбата си по недвусмислен начин твърди, че е намерели издадения му фиш на чистачката на автомобила, поради коет осе налага извода, че той е бил запознат с факта, че на посочената дата му е издаден такъв фиш. С оглед на изложеното се налага извода, че жалбоподателят е бил уведомен надлежно за издадения фиш и явно не е възразил в определения от закона срок. След изтичане на срока, считано от 05.06.2018 г. фишът се смята за влязло в сила наказателно постановление по силата на чл.186, ал.7 от ЗДвП. Доколкото жалбата, с която е сезиран районният съд е депозирана на 25.07.2018 год., след изтичане на преклузивния седемдневен срок, същата не може да бъде приета като такава, изразяваща несъгласието на нарушителя с вмененото му нарушение и да породи правните последици на възражение против фиш, обуславящо съставяне на Акт за установяване на административно нарушение.

В този смисъл е и константната съдебна практика на ШАС и по-конкретно Определение №16 от 26.06.2018 год. по ЧКАНД №154 по описа за 2018 год на Административен съд Шумен и др.

С оглед на изложеното жалбата, като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изложеното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивна жалба,  подадена от  от Ч.Г.Ч., ЕГН**********,***  срещу Фиш серия Н, бланков №190817 от 26.05.2018 год., издаден от С. Б. – мл.автоконтрольор в сектор ПП при ОД на МВР Шумен, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по ВАНД №2083/2018 год. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Шуменски административен съд.  

 

                                                                         Районен съдия: