ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

395/3.9.2018г.,                       гр. Шумен

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На трети септември две хиляди и осемнадесета година,

В закрито заседание в следния състав:                                                          

                  Председател: Надежда Кирилова                     

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 2189 по описа за 2018 г. констатира следното:  

Делото е образувано на основание постъпила жалба от Х.Г.Х., в качеството му на управител и представляващ „Екомакс“ ООД, гр. Шумен, срещу Електронен фиш серия К, бланков № 2026934  от 18.04.2018 г., издаден от ОД на МВР – гр. Шумен, с който на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182,     ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева.

С разпореждане № 1664 от 20.08.2018 г. делото е било насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.10.2018 г. от 8.30 часа.

На 03.09.2018 г. в деловодството на Районен съд – Шумен са получените писмени доказателства с Рег № 13 836, депозирани от Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Шумен. В същите се сочи, че в срока по   чл. 189, ал. 5 от ЗДвП жалбоподателя Х.Г.Х. е представил декларация с Рег. № 372000-15422/02.08.2018 г., ведно с приложена писмена декларация с данни за лицето, което е управлявало автомобила по време на регистрираното нарушение и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство.  Освен това, се излага, че с писмо рег. № 869 000 – 12096/28.08.2018 г. Х.Г.Х. е бил уведомен, че към настоящия момент атакувания Електронен фиш серия К, бланков № 2026934  от 18.04.2018 г., издаден от ОД на МВР – гр. Шумен е анулиран на основание чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, поради законосъобразно подадена декларация, както и че за установеното и засечено нарушение е съставен нов електронен фиш на посочения от него водач.

След запознаване с новопостъпилите материалите по делото съдът констатира, че жалбата е подадена в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 от ЗДвП, от лице, което е легитимирано да атакува издадения електронен фиш, но срещу междувременно анулиран електронен фиш,  поради което е процесуално недопустима, поради следните съображения:

Съобразно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред съответния районен съд по реда на този закон подлежат единствено издадените наказателни постановления и електронни фишове, които не са влезли в сила.

Разпоредбата на чл. 188, ал. 4 от ЗДвП предвижда издаване на електронен фиш за нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител. За електронните фишове, издадени по реда на чл. 186 от ЗДвП е предвидена процесуална възможност за тяхното обжалване. В случая действително се касае за електронен фиш по смисъла на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, за който е предвиден ред за обжалване.

Същевременно обаче, от получените на 03.09.2018 г. в деловодството на Районен съд – Шумен писмени доказателства с Рег № 13 836, депозирани от Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Шумен става ясно, че въз основа на представената от Х.Г.Х., в качеството му на управител и представляващ „Екомакс“ ООД, гр. Шумен, Декларация за предоставяне на информация с Рег. № 372000-15422/02.08.2018 г., административно - наказващия орган е предприел последващи действия по анулиране на издадения електронен фиш /атакувания от жалбоподателя/ и съставяне на нов електронен фиш против лицето, посочено в декларацията, с оглед ангажиране на административнонаказателната  му отговорност.     

 Според нормата на чл. 63 от ЗАНН районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление или електронния фиш. Следователно, оспорването на наказателното постановление, респ. електронен фиш пред районен съд в законоустаноустоановения срок от връчването му е задължително условие за възможността същото да бъде оспорено при наличие на правен интерес по съдебен ред пред компетентния районен съд.

В този смисъл  депозираната от Х.Г.Х. жалба е недопустима, поради липса на правен интерес, тъй като обжалвания пред Районен съд – Шумен Електронен фиш серия К, бланков № 2026934  от 18.04.2018 г., издаден от ОД на МВР – гр. Шумен, е анулиран на основание чл. 189, ал. 5 от ЗДвП – на 28.08.2018 г., което се приравнява към липса на електронен фиш.

Предвид изложеното и на основание чл. 84 от ЗАНН, във вр. чл. 323, ал. 1, т. 3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждането си от 20.08.2018 г. по НАХД № 2189/2018 г. по описа на ШРС, с което делото е било насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.10.2018 г. от 8.30 часа.

ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Х.Г.Х., в качеството му на управител и представляващ „Екомакс“ ООД, гр. Шумен, срещу Електронен фиш серия К, бланков № 2026934  от 18.04.2018 г., издаден от ОД на МВР – гр. Шумен, с който на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 2189/2018 г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Шуменски административен съд.

След влизане в сила на определението жалбата, ведно с преписката да се върне на административно-наказващия орган, като по делото се оставят копия от документите.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: