О п р е д е л и : 21/22.1.2018г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 2659/17 г. по описа на ШРС, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият М.Ш.Ю. е виновен за това, че в периода 06.04.2016 г.  – 10.04.2016 г.  в с. Длъжко,  обл. Шумен, при условията на посредствено извършителство чрез И.А.А. и Е.Х.С. самоволно, не по установения от закона ред (влизане в сила на решението по гражданско дело № 497/2015 г. по описа на ШРС), осъществил едно оспорвано от Е.А.Ш. свое предполагаемо право (че владее  на законно основание, притежава и има право да се разпорежда с навес с площ 32,14 кв.м., находящ се в с. Длъжко, обл. Шумен, ул. „Дедеагач“ №10, в УПИ І-70 в кв.11 по плана на селото) като премахнал навеса на стойност 3390 лв. и случаят не е маловажен   - престъпление по чл.323 ал.1  НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

2. За горепосоченото престъпление на основание чл.323 ал.1 НК вр.  чл.55 ал.1 т.2 б. „б“  НК налага на подсъдимия М.Ш.Ю. наказание „пробация“ със следните пробационни мерки: 

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 (шест) месеца с периодичност 2 (два) пъти седмично;

                          - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6   (шест)    месеца

       3. На осн. чл.55 ал.3 НК не налага на подсъдимия М.Ш.Ю.  по-лекото наказание  „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“

Веществени доказателства няма.

Няма причинени съставомерни имуществени вреди, а несъставомерните щети в размер на 3390 лв. са възстановени.

        4. Разноските по делото  в размер на 86 лв. се възлагат в тежест на подсъдимия и следва да бъдат платени по сметка на ОДМВР – Шумен.

                ПРЕКРАТЯВА  производството  по НОХД № 2659/17 г. на ШРС в наказателната и гражданската част.

       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.