О П Р Е Д Е Л И: 203/8.8.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2089 по описа на ШРС за 2018 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият  Б.Б.И. е виновен в това, че на 07.06.2018 г. в с. Радко Димитриево, на разклона за с. Салманово, обл. Шумен, в лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с рег. № В 9280 РН, е държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1 от ЗТТИ – Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията и реда на Закона за акцизите и данъчните складове; чл. 64, ал. 4 от ЗАДС – Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 2, т. 2 от ЗАДС – На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл. 100, ал. 1 от ЗАДС – ……тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол/ - 900 кутии с цигари от марката „Capital blue“, на стойност 6 750.00 лева и стойност на дължимия акциз в размер на 3 649.50 лева, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. 2 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 234, ал. 1, предл. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието “лишаване от свобода”, а именно – “глоба”.  

На основание чл. 234, ал. 3 от НК отнема в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно – 897 кутии с цигари от марката „Capital blue“, намиращи се на съхранение в склад на МБ гр. Шумен към ТМУ – Варна със складова разписка № 76/27.07.2018 г.  

Осъжда обвиняемия Б.Б.И. да заплати в полза на държавата сумата от 240.00 /двеста и четиридесет/ лева, представляваща направени разноски по ДП № 39/2018 г. по описа на ТМУ гр. Варна, които следва да бъдат внесени по сметка на Митница Варна гр. Варна – IBAN: ***, BIC ***: BUIB BGSF, при банка: СИБАНК клон Варна, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2089/2018 г. по описа на ШРС и ДП № 39/2018 г. по описа на ТМУ гр. Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.