П Р О Т О К О Л

 

204/8.8.2018г.  

2018 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На осми август

две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: М. Славчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 2095 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

……  

 

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.  382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2095 по описа на ШРС за 2018 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемата Д.Д.Б. ***, е държала акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1 от ЗТТИ – Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на ЗАДС; чл. 64, ал. 4 от ЗАДС – Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да ориентира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 2, т. 2 от ЗАДС – На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл. 100, ал. 1 от ЗАДС – ……тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол/ - 3.525 кг насипен тютюн за пушене на стойност 1 129.76 лева, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. 2 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 234, ал. 1, предл. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК й налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ТРИ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.  

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието “лишаване от свобода”, а именно – “глоба”.  

На основание чл. 234, ал. 3 от НК отнема в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно – 3.525 кг насипен тютюн за пушене на стойност 1 129.76 лева, намиращ се на съхранение в склад на МБ гр. Шумен към ТМУ – Варна.  

Осъжда обвиняемата Д.Д.Б. да заплати в полза на държавата сумата от 427.00 /четиристотин двадесет и седем/ лева, представляваща направени разноски по ДП № 23/2018 г. по описа на ТМУ гр. Варна, които следва да бъдат внесени по сметка на Митница Варна гр. Варна – IBAN: ***, BIC ***: BUIB BGSF, при банка: СИБАНК клон Варна, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2095/2018 г. по описа на ШРС и ДП № 23/2018 г. по описа на ТМУ гр. Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:           

 

            Заседанието приключи в 14.15 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.                                                                       

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                    

СЕКРЕТАР: