П Р О Т О К О Л

 

207/13.8.2018г.

2018 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Петнадесети състав

На тринадесети август

           Две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

 Пл. Недялкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар: Ц.К.

Прокурор:  Е. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 2137 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:  

………

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумения и се увери, че същите не противоречат на закона и морала, намира, че споразумението следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.  

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2137/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.М.Б. ***, отнел чужда движима вещ – мобилен телефон „Samsung Galaxy S7 Edge„ , ведно със СИМ карта, карта памет 8 GB и силиконов прозрачен кейс, всичко на обща стойност 357.00 лв., от владението и собственост на С.Х.Н. от гр. Шумен, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са върнати или заместени – престъпление по чл. 197, т.1 от НК, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК.  

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Причинените имуществени вреди са възстановени.  

За гореописаното деяние и на основание чл. чл. 197, т.1 от НК, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание “лишаване от свобода” за срок от ТРИ  месеца;

На основание чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На осн. чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от свобода“  времето,  през което обвиняемия М.М.Б., е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице по ЗМВР Рег.№ УРИ 1729з – 255/07.08.2018г. на РУ – гр. Шумен.

Направените по ДП № 1005/2018г. разноски в размер на 72.00 лева (седемдесет и два лева), се възлагат на обвиняемият М.М.Б., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2137/2018г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 1005/2018 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Заседанието приключи в 15:45 часа.

Протоколът – изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

                                                                        СЕКРЕТАР: