П Р О Т О К О Л

 

208/15.8.2018г.

2018 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд – Шумен

 

 

Петнадесети състав

На петнадесети август

           Две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

            Председател:

 Пл. Недялкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор:  Е. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 2142 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумения и се увери, че същите не противоречат на закона и морала, намира, че споразумението следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2142/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият П.Р.Г. е виновен за това, че на 03.08.2018 г. край гр. Шумен, на километър 7+150, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо 407“ с рег. № Н 0650 ВР, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Drugtest 5000“ с фабричен номер ARJF-0023, проба № 12, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “лишаване от свобода” за срок от 4 (четири)  месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяха на подсъдимия да не бъде налагано по-лекото кумулативно предвидено наказание „глоба“.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият П.Р.Г. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР на 03.08.2018 г.

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК се ЛИШАВА подсъдимият П.Р.Г. от право да управлява МПС за срок от  7 (седем) месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият П.Р.Г. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 03.08.2018г.  

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.  

По делото няма направени деловодни разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2142/2018 г. по описа на Районен съд – Шумен и Б.П. № 978/2018 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът – изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                        СЕКРЕТАР: