О П Р Е Д Е Л И: 214/29.8.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2234/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Б.А.И. на 18.05.2018 г. в с. Велино, пред портала на ППК „Бразди“, с. Велино, обл. Шумен е държал акцизни стоки без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1 от ЗТТИ – тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове; чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ – бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/ – на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗАДС – тютюн за пушене, за лула и цигари е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; чл. 100, ал. 1 от ЗАДС – …… тютюневите изделия предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол/ - 9.010 кг. насипен тютюн за пушене на стойност 2887.71 лева и стойност на дължимия акциз в размер на 1369.52 лева, като случая е немаловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро от НК.

За гореописаното деяние на основание чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага по-лекото наказание „глоба“.

            С деянието не са причинени имуществени вреди.

На основание чл. 234, ал. 3 от НК се отнемат в полза на държавата веществените доказателства по делото, оставени на съхранение в МБ гр. Шумен към ТМУ гр. Варна, а именно 8 715 кг. тютюн за пушене /след като е приспаднато количеството тютюн от 0.295 кг. за проби/.

ОСЪЖДА Б.А.И. да заплати в полза на държавата сумата от 533.00 /петстотин тридесет и три/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 28/2018 г. на ТМУ – Варна, която следва да бъде внесена по сметка на ТМУ - Варна, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2234/2018 г. по описа на ШРС и ДП № 28/2018 г. по описа на ТМУ – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.