О П Р Е Д Е Л И : 226/20.9.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2449 по описа на ШРС за 2018 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Р.Г.Г. е виновен в това, че на 10/11.06.2017г. в гр. Шумен, отнел от владението на Д.В.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно  да ги присвои, чужди движими вещи – сумата от 75,00лв./от кафе-автомат до фирма „Пластик“ на околовръстно шосе до езерото- монети с различен номинал, на обща стойност 75,00лв./, собственост на „Бест Вендинг“ ООД, като кражбата е извършена чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, като за извършването й е използвано МПС –л.а. „Форд Ескорт“, с ДК № Н 6342ВР, собственост на трето лице и същата е извършена повторно, като случаят не е маловажен  и по време на  извършване на деянието Г. е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т.4 и т.7 от НК, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 28, ал.1 от НК и чл. 63, ал. 1 , т. 3 от НК.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, т.4 и т.7 от НК, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 28, ал.1 от НК и чл. 63, ал. 1 , т. 3 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1, б.“б“ от НК и на  основание чл. 42 А, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, на обвиняемия се налага наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; задължителни периодични срещи с  пробационен служител за срок от  7 /седем/ месеца.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

Причинените с деянието щети са възстановени.

По делото няма приложени веществени доказателства.

ОСЪЖДА Р.Г.Г. да заплати направените по делото разноски в размер на 457,47лв./четиристотин петдесет и седем лева и четиридесет и седем ст./, които следва да се внесат в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Шумен, както и 05,00лв./пет/лева при издаване на изпълнителен лист, които следва да се  внесат по сметка на РС-Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2449/ 2018г. по описа на ШРС и по ДП № 703/2017г. по описа на РУ гр. Шумен.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                          

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство, като се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

Заседанието приключи в 10, 10 часа.

Протоколът- воден по реда на НПК, изготвен на 20.09.2018г.