О П Р Е Д Е Л И:      230/25.9.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2455/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Г.Ф.А., е виновен в това, че на 22.08.2018 г. в землището на с. Царев брод, обл. Шумен, в съучастие като съизвършител и след предварителен сговор с Й.М.Ц. с ЕГН **********, отнел чужди движими вещи – 2 960 кг. маслодаен слънчоглед сорт „Пионер“ Р64LC108 на стойност 1 657 лв., от владението на Д.Х.П. и собственост на „Фаворит 97“ ЕООД, гр. Шумен, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена чрез използване на моторно превозно средство – т. а. „Ивеко“, рег. № Н2476ВР и не представлява маловажен случай – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК, във вр. чл. 194, ал.1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Нанесените с деянието щети са възстановени на ощетеното юридическо лице.

За горепосоченото деяние на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК,  му се налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 7 /седем/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1 от НК,  ПРИСПАДА задържането на обвиняемия Г.Ф.А. по ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-272/22.08.2018 г. на РУ-Шумен за срок от 24 часа.

ОСЪЖДА обвиняемия Г.Ф.А. да заплати в полза на държавата, сумата от 36.00 лв. /тридесет и шест лева/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 1069/2018 г. по описа на РУ –  Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОДМВР – гр. Шумен, както и 5 лв. /пет/ лева такса при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД –    ГР. ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2455/2018г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и ДП 1069/2018г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.