О П Р Е Д Е Л И:      232/26.9.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2484/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемата А.С.В.  е виновна в това, че  в периода 10.04.2018 г. – 08.05.2018 г. в гр. Шумен в съучастие като съизвършител с неизвестно по досъдебното производство лице и с К.Е. В. след предварителен сговор и в условията на продължавано престъпление отнела чужди движими вещи – паричната сума в размер на 650 лв. от владението на В.С.С., паричната сума от 300 лв. и дамско портмоне на стойност 10 лв. от владението на И.П. В. и паричната сума в размер на 600 лв. от владението на Й.М.Б.,  всичко на обща стойност 1 560 лв., без съгласието на лицата, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е употребен специален начин и деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд причинените вреди са възстановени – престъпление по чл. 197, т. 3 от НК, във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК, във вр.     чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За горепосоченото деяние на обвиняемата А.С.В. на основание чл. 197, т. 3 от НК, във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК, във вр.           чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр.               чл. 54, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ години/ и 2 / два/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4 /четири/ години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемата А.С.В. е била задържана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-187/12.06.2018 г. на РУ-Шумен за срок от 24 часа.

Нанесените с деянието щети са възстановени.

ОСЪЖДА обвиняемата А.С.В. да заплати в полза на държавата, сумата от 72.00 лв./седемдесет и два лева/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 556/2018 г. по описа на РУ –  Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОДМВР – гр. Шумен, както и 5 лв. /пет/ лева такса при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ГР. ШУМЕН.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2484/2018 г. по описа на ШРС и частично прекратява ДП № 556/2018 г. по описа на РУ – Шумен по отношение на обвиняемата А.С.В..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.