П Р О Т О К О Л

 

235/27.9.2018г.  

2018 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На двадесет и седми септември

две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ив. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: Ем. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 2485 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2485/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемата К.Е.В. е виновна за това, че в периода 10.04.2018 г.-08.05.2018 г. в гр. Шумен, в съучастие като съизвършител с А.С. В. след предварителен сговор и в условията на продължавано престъпление отнела чужди движими вещи – паричната сума в размер на 650.00 лв. от владението на В.С.С. и паричната сума в размер на 600.00 лв. от владението на Й.М.Б., всичко на обща стойност 1250 лв., без съгласието на лицата, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е употребен специален начин и деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд причинените вреди са възстановени – престъпление по чл. 197, т. 3 от НК, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на чл. 197, т. 3 от НК, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ОСЕМ месеца.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемата К.Е.В. е била задържана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-188/12.06.2018 г.

С деянието са причинени съставомерни имуществени щети, които са възстановени /разписка от 19.09.2018 г. на лист 38 и разписка от 03.07.2018 г. на лист 42, приложени по ДП № 556/2018 г. по описа на РУ Шумен/.  

По делото не са направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2485/2018 г. по описа на ШРС и ДП № 556/2018 г. по описа на РУ Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

            На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалите лица, че по делото е одобрено споразумение, като им се укаже, че може да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.                

            ПРОДЪЛЖАВА производството по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.                

  …………  

ОПРЕДЕЛИ

 

            ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на осъдената К.Е.В., ЕГН ********** измежду наложеното й с определение за одобряване на споразумение по НОХД № 2485/2018 г. по описа на Районен съд – Шумен и по НОХД № 301/2018 г. по описа на Окръжен съд – Шумен, като налага най-тежкото от определените наказания, а именно, „лишаване от свобода” за срок от ДВЕ години и ШЕСТ месеца.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така определеното общо наказание за срок от ЧЕТИРИ години.

            На основание чл. 23, ал. 3 от НК присъединява към така определеното общо наказание и наказанието „глоба” в размер на 400.00 лв., наложено с определение за одобряване на споразумение по НОХД № 301/2018 г. по описа на Окръжен съд – Шумен.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1 от НК приспада времето, през което осъдената К.Е.В. е била задържана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-188/12.06.2018 г., в случай че определеното общо  наказание бъде приведено в изпълнение.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ШОС.

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                

Заседанието приключи в 10.10 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: