Мотиви към Решение по НАХД № 2018/2018г.

 

От ШРП е внесено Постановление, с което се прави предложение за освобождаване на Т.А.Ш. – обвиняем по ДП № 572/2018г. по описа на РУ гр. Шумен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл.345, ал.2 от НК, предвиждащ наказание до една година “лишаване от свобода” или “глоба”, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са били причинени имуществени вреди и не са налице отрицателните предпоставки за приложението на чл.78а НК.     

В съдебно заседание, обвиняемият редовно призован се явява лично. ШРП – редовно призована - изпраща представител, който изцяло поддържа внесеното предложение, като предлага на съда да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание в минималния предвиден размер. Обвиняемият Ш. изразява съгласие с предложението на представителя на ШРП и моли за по-малка глоба, тъй като има три деца.

От приложените по делото писмени доказателства /ДП № 572/2018 г. по описа на РУ гр. Шумен/, преценени поотделно и  в тяхната съвкупност се установи от фактическа страна следното: На 04.05.2018г. обвиняемият Т.А.Ш. си закупил от непознато лице моторно превозно средство – мотопед. Мотопедът бил марка „HYOSUNG“ с рама № LJEJBP78DA007072, като обвиняемия платил за него 600 лева. На мотопеда била поставена и немска регистрационна табела № 474 Р00, която била издадена за друго МПС, но обв. Ш. не знаел това. Продавачът уведомил обвиняемия, че мотопедът не бил регистриран в Република България и за да го управлява следвало да го регистрира. Действително мотопеда не бил регистриран от някое от звената на „Пътна полиция“ при МВР, съобразно изискванията на чл.140 от ЗДв.П и чл.12а от Наредба I-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, издадена от министъра на вътрешните работи. Въпреки предупреждението от продавача, обв. Ш. същия ден – 04.05.2018г. предприел управлението на мотопеда. Около 11,30 часа на главен път I-7 Шумен - Силистра, км.108+107, в близост до с. Панайот Волово, докато управлявал мотопеда бил забелязан от служители на РУ Шумен – свидетеля Борислав Пенчев Тончев и Петър Янев Петров, които го спрели за проверка. 

При направената справка се установило обстоятелството, че мотопеда, управляван от обв. Ш. не бил регистриран в Република България, както и, че обвиняемия бил неправоспособен водач, за което му бил съставен АУАН.

В хода на съдебното производство, от страна обвиняемия не бяха ангажирани доказателства, оборващи установената по-горе фактическа обстановка.

Изложената по-горе фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че обвиняемият Т.А.Ш., управлявайки мотопед, марка „HYOSUNG“ с рама № LJEJBP78DA007072, който не е регистриран по надлежния ред в Република България е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345, ал.2 от НК във връзка с чл.345, ал.1 от НК.

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемият Т.Ш. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:

-                      за престъплението, което е умишлено е предвидено наказание “лишаване от свобода” до една година или “глоба”;

-                      деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК;

-           с деянието не са били причинени имуществени вреди.

При определяне на наказанието по отношение на обвиняемият Т.А.  Ш., съдът отчете степента на обществена опасност на деянието, която намира за невисока. Степента на обществена опасност на дееца – неосъждан, женен, с основно образование, работещ, т.е. налице са много добри данни за личността му. За да определи наказанието, съдът отчете пълното самопризнание на обвиняемият, мотивите и причините за извършване на процесното деяние, съдействието му за разкриване на обективната истина и изказаното съжаление, поради което намира, че наложената санкция следва да е в минималния размер. Съдът счита, че наказание в размер на 1 000 лева ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието и ще бъде достатъчно да му повлияе поправително, както на обвиняемият, така и на останалите членове на обществото.

В този смисъл съдът се произнесе с решението си. 

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: