Р Е Ш Е Н И Е  

67/29.1.2018г. , Гр.Шумен

                                                         В ИМЕТО НА НАРОДА  

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на осемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Б.Бойн

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№3170 по описа за 2017г. на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното:  

               Гр.д.№3170/2017г. по описа на ШРС е образувано по повод предявени брачни искове, с правно основание чл.49 ал.1 от СК от К.Д.И. с ЕГН: ********** *** срещу Р.Б.И. с ЕГН: ********** ***. Твърди се дълбоко и непоправимо разстройство на брака, който се иска да бъде прекратен без произнасяне за вината и се предявяват съединени брачни искове относно родителските права по отношение на малолетното дете на страните и неговото местоживеене, издръжка, лични контакти и фамилното име.

                   Ответникът е представил писмен отговор в законния едномесечен срок по чл.131 от ГПК, в който взема становище по допустимостта и основателността на исковите претенции.  Не възразява срещу искът за прекратяване на брака, като посочва, че с ищцата се намират във фактическа раздяла от близо четири години, като и двамата съжителстват с трети лица. Не възразява по отношение на исковете за предоставяне на родителски права, като иска по-малък размер на присъдена издръжка и разширен режим на контакти с детето.

                От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак страните са законни съпрузи, сключили граждански брак с Акт № ***., съставен в с.***, област Шумен. От връзката си, страните имат родено едно дете, което е малолетно към момента- И.Р. Б., роден на ***г. От становището на страните и от показанията на свидетелите се установи, че съпрузите живеят разделени, като ответникът живее и работи в Г.. Съпругата отглежда сама детето И.. От  пролетта на 2014г., страните са във фактическа раздяла и от този момент бащата е виждал само веднъж детето си. По делото се установи липсата на разбирателство и привързаност между съпрузите, породено от различите им възгледи за семеен живот. Налице е ненормално протичане на брачните отношения, което не може да бъде преодоляно и дълга фактическа раздяла, по времето на която всяка от страните е установила отношения с друг партньор. С оглед гореизложеното, съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува само формално, запазването му не е в интерес нито на детето, нито на съпрузите.

           По отношение на детето, не са налице различия в становищата на страните и съдът смята, че изцяло в негова полза е упражняването на родителските права да бъде предоставено на майката. На ответника следва да бъде определен подходящ режим на лични контакти с детето, съобразен с желанието на бащата за установяване на емоционална връзка. Същия е неоснователно стеснен в исковата молба само до лятна ваканция и празници. До колкото страните спазват и мюсюлманските празнични дни, режимът се определя както следва- всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09:00ч. до 17:00ч., с преспиване, като детето се взима и връща в дома на майката, който е и неговото местоживеене; по два последователни дни с преспиване в началото на Коледните, Новогодишните празници и двата мюсюлмански празника- байрями; по 30 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск и по пет часа на рождения ден на детето на 29.12 всяка година.

              Досежно издръжката на детето: И двете страни не са ангажирали доказателства за реализираните от тях месечни доходи. Твърди се, че майката е безработна, а бащата работи в сферата на строителството и реализира месечен доход около две хиляди евро. Бащата има алиментни задължения към друго по-малко дете. Тези факти бяха установи от свидетелските показания. Съдът като съобрази горните обстоятелства за доходите, потребностите на детето, обусловени от неговата възраст и предстоящото започване на училище, липсата на сочени други алиментни задължения за майката и съществуващи такива за бащата, намира, че на детето И., следва да бъде определена обща месечна издръжка в размер на 350.00 лева, от които 300.00 лева следва да заплаща бащата, а останалите 50.00лв. да се заплащат от майката, върху която лежи и непосредствената тежест от грижите по отглеждането и възпитанието на детето. Така определеният размер на издръжката се дължи, считано от датата на подаване на исковата молба- 19.10.2017г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, с падеж– пето число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпването на законните основания за изменение или прекратяване на същата.

             Относно ползването на семейното жилище, което е било под наем, претенции за ползването му не се предявяват  от страните и се установи, че същото е било напуснато от тях.

 Жената следва да възстанови предбрачното си фамилно име - Н..

 По делото следва да бъде определена окончателна държавна такса в размер на 50.00 лв., които предвид липсата на произнасяне за вината за разстройството на брака следва да бъдат заплатени от двете страни, като се приспаднат внесените от ищеца 25.00 лв. при завеждането на делото. Ответникът следва да бъде осъден да заплати и държавна такса върху определеният размер на издръжката за детето за в бъдеще време в размер на 432.00лв. върху тригодишните платежи.

 На основание чл.329 ал.1 от ГПК съдебните разноски остават в тежест на всяка от страните, както са ги направили.

 Водим от горното, съдът

                                                                 Р Е Ш И:

 

 ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен с Акт № ***г., съставен в с.***, област Шумен между К.Д.И. с ЕГН: ********** *** и Р.Б.И. с ЕГН: ********** ***,  като ДЪЛБОКО и НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

 

             ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето И.Р. Б., роден на ***г. с ЕГН:********** до навършването на пълнолетна възраст, на майката К.Д.И. с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето му при нея

              ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с бащата Р.Б.И. с ЕГН: **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09:00ч. до 17:00ч., с преспиване, като детето се взима и връща в дома на майката; по два последователни дни с преспиване в началото на Коледните, Новогодишните празници и двата мюсюлмански празника- байрями; по 30 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск и по пет часа на рождения ден на детето на 29.12 всяка година.

 

            ОСЪЖДА Р.Б.И. с ЕГН: ********** да заплаща на детето си И.Р. Б., с ЕГН:**********  чрез неговата майка и законен представител К.Д.И. с ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 300 лева /триста лева/, считано от 19.10.2017г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, с падеж– пето число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпване на законните основания за изменение или прекратяване на същата.         

           ОТХВЪРЛЯ искът в останалата част до пълния предявен размер, като неоснователен.

            ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на жената – Н..

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 50.00 лв., като ОСЪЖДА Р.Б.И. с ЕГН: ********** да заплати такава в размер на 25 лв./ двадесет и пет лева/ по сметка на Шуменски районен съд, както и държавна такса върху определеният размер на издръжката в размер на 432.00лв./четиристотин тридесет и два лева/.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд в 2-седмичен срок от уведомяване на страните.               

           

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: