Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

97/7.2.2018г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на пети февруари 2018 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 3458/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл. 50 от СК.  

Делото е образувано по искова молба на А.И.К., ЕГН : **********, с адрес ***, срещу К.И.К., ЕГН : **********, с адрес ***, с посочено правно основание чл. 49 СК. В открито заседание съпрузите, заявяват желание за прекратяване на брака им по взаимно съгласие и представят споразумение по чл. 51 от СК. Искат решение, по силата на което да се прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили посочените в чл. 51 от СК последици на развода.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак на 23.09.2006г., с акт № 358 от същата дата, на Община Шумен. От същия имали родено едно дете, малолетно. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо той намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл. 51 от СК споразумение молителите са уредили, посочените в разпоредбата, последици на развода. Така представеното споразумение не противоречи на закона и интересите на малолетното дете и следва да бъде утвърдено.

Определя окончателна държавна такса, по брачният иск, в размер на 50 лв., като констатира, че са внесени, при завеждането на молбата 25 лв. от молителката и молителя следва да внесе 25 лева, съобразно споразумението.

Определя държавна такса  по споразумението за издръжката в размер на 144 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС, от молителя.

Водим от горното, и на основание чл. 51 от СК и чл. 330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 23.09.2006г., с акт № 358 от същата дата на Община Шумен, между А.И.К., ЕГН : **********, с адрес *** и К.И.К., ЕГН : **********, с адрес ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.И.К., ЕГН : **********, с адрес *** и К.И.К., ЕГН : **********, с адрес ***, споразумение, а именно:  

1.    Родителските права над роденото от брака дете И. К.К., ЕГН : **********, се предоставят за упражняване на майката А.И.К., ЕГН : **********, като местоживеенето на детето се определя на нейния адрес ***.

На бащата К.И.К., ЕГН : **********,  се определят следните мерки на лични отношения с детето И. К.К., ЕГН : **********: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. сутринта в събота,  до 17.00 часа в неделя, с преспиване в дома на бащата, който се задължава да взема детето от дома на майката и да го връща в същия, по 20 дни през лятната ваканция на детето както следва: от 20.07. до 30.07. и от 20.08. до 30.08., по 5 дни през зимната и 5 дни през пролетната ваканция, по време на четна година детето следва да прекарва Коледните празници /24.12., 25.12., 26.12./ с бащата, респективно по време на нечетна година – с майката, а по време на нечетна година детето следва да прекарва Великденските празници с бащата, респективно по време на четна година с майката.

2.    Бащата К.И.К., ЕГН : **********, се задължава да плаща месечна издръжка на детето И. К.К., ЕГН : **********, чрез неговата майка и законен представител А.И.К., ЕГН **********,  в размер на 200 лева, до 5-то число на месеца за който се дължи, считано от 15.11.2017г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или погасяване правото на издръжка, в едно със законна лихва върху всяка закъсняла вноска.

3.    Бащата се съгласява да заплати издръжка за минало време на малолетното дете за периода от 01.08.2017г. до 15.11.2017г., в размер на 700.00 лева.

4.    Семейното жилище – апартамент, находящ се в гр. Шумен, ***, собственост на малолетното дете И. К.К., ЕГН : **********, се предоставя за ползване на А.И.К., ЕГН **********.

5.    След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

6.    След прекратяване на брака съпругата възстановява предбрачното си фамилното име – А..

7.     Разноските по водене на делото остават за страните, както са направени.  

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 50 лв. (петдесет лева), и ОСЪЖДА К.И.К., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати, по сметка на ШРС 25 (двадесет и пет) лева държавна такса.

ОПРЕДЕЛЯ държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 144 лв., и ОСЪЖДА К.И.К., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати 93,60 лева, по сметка на ШРС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

          

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: