Р Е Ш Е Н И Е

 

88/5.2.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На двадесет и трети януари                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: А. П.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 3523 описа на ШРС за 2017 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Предявени са три главни осъдителни иска  с правно основание чл.327, ал.1 от ТЗ и три акцесорни иска с правно основание по чл.294, ал.1 от ТЗ. 

Производството по настоящото дело е образувано по искова молба от „Оптопак“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Шумен, бул.“***,  представлявано от М. С. Ж., чрез адв. Б. Б. от ШАК със съдебен адрес гр.Шумен, ул.*** срещу „Винарска изба „Хан Крум““ АД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, Промишлена зона, представлявано от Н. С. Б..

Ищецът излага, че страните били в трайни търговски отношения, свързани с покупко-продажбата на стоки.  В тази връзка,  на 17.11.2016г. ищецът продал на ответника торба 3 литра МЕТ с кран Vitop – 1500 броя за сумата от 930 лв. без ДДС, като била начислена продуктова такса кашон за 2.97 лв. без ДДС и продуктова такса полиетилен за 0.60 лв. без ДДС. Общата стойност на стоките била 1120.28 лв. с ДДС, като за продажбата била оформена и издадена данъчна фактура №  0000000511 от 17.11.2016г., а стоката била получена от ответника на 17.11.2016г. Във фактурата било отразено, че плащането следвало да се извърши „по сметка“ на 17.12.2016г.

На 08.12.2016г.  ищецът продал на ответника торба  МЕТ с кран V Pull – 3000 броя за сумата от 1620 лв. без ДДС, като е начислена продуктова такса кашон за 5.94 лв. без ДДС и продуктова такса полиетилен за 1.20 лв. без ДДС. Общата стойност на стоките била 1952.57 лв. с ДДС, като за продажбата била оформена и издадена данъчна фактура №  0000000540 от 08.12.2016г., а стоката била получена от ответника на 08.12.2016г. Във фактурата било отразено, че плащането следвало да се извърши „по сметка“ на 07.01.2017г.

На 21.03.2017г.  ищецът продал на ответника торба 3 литра МЕТ с кран V Pull  – 2500 броя за сумата от 1350 лв. без ДДС, като е начислена продуктова такса кашон за 4.95 лв. без ДДС и продуктова такса полиетилен за 1.00 лв. без ДДС. Общата стойност на стоките била 1627.14 лв. с ДДС, като за продажбата била оформена и издадена данъчна фактура №  0000000641 от 21.03.2017г., а стоката била получена от ответника на 21.03.2017г.  Във фактурата било отразено, че плащането следвало да се извърши „по сметка“ на 05.04.2017г.

Задълженията по всички фактури не били платени към момента. Твърди се, че ответника признал задълженията си в писмо за потвърждаване на счетоводни салда изх. №  3 от 31.01.2017г. , както и от счетоводни документи, находящи се в счетоводството на ищеца.  Предвид неплащането на задълженията се претендират и мораторните лихви върху горепосочените главници по трите фактури.  В заключение се моли съда да постанови решение, за осъждането на ответника да  заплати на ищеца:  сума в размер на 1120.28 лв.,  представляваща главница по фактура № 0000000511 от 17.11.2016г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на иска до окончателното заплащане, както и сума в размер на 106.02 лв., представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от 18.12.2016г. до 22.11.2017г.;  сума в размер на 1952.57 лв.,  представляваща главница по фактура № 0000000540/08.12.2016г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на иска до окончателното заплащане, както и сума в размер на 173.37 лв., представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от 08.01.2017г. до 22.11.2017г. и сума в размер на 1627.14 лв.,  представляваща главница по фактура № 0000000641/21.03.2017г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на иска до окончателното заплащане, както и сума в размер на 104.62 лв., представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от  06.04.2017г. до 22.11.2017г., както и да им бъдат присъдени съдебните разноски.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея били редовно връчени на  ответното дружество. Въпреки предоставения му по чл.131 от ГПК срок, ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, като не е изразил становище по допустимостта и съществото на предявените искове.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание за ищеца се явява адв. Б. Б. от ШАК, като се поддържа исковата молба и се прави искане за постановяване на неприсъствено решение, предвид наличието на предпоставките за това. Моли се за присъждане на направените разноски по настоящото дело, като се представя списък за разноските по чл.80 от ГПК.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не изпраща представител, като не се депозира и молба с искане  за отлагане на делото, поради наличие на уважителни причини или за разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

 Съдът, като взе предвид, че на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна  на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и че искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, намира, че са налице предпоставките за приложението на  чл.238, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.239 от ГПК. Ето защо решението по делото следва да бъде основано на положителна преценка за наличие на предпоставките за постановяване на неприсъствено такова.

Изходът на спора и искането от ищеца за присъждане на реализираните от него разноски, подкрепено с доказателства за действително реализирани такива, обосновават положителното  произнасяне за тези в настоящото производство. Поради това и ответникът следва да заплати разноски в исковото производство в размер на общо 1159.19 лв., от които 816 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение с ДДС и 343.19 лв.  заплатена държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът  

Р Е Ш И

  

ОСЪЖДА “ВИНАРСКА ИЗБА ХАН КРУМ“ АД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, Промишлена зона, представлявано от Н. С. Б. да заплати на „ОПТОПАК“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Шумен, бул.“***, представлявано от М. С. Ж. по банкова сметка *** ***, находяща се в „Сибанк“ ЕАД на основание чл.327, ал.1 от ТЗ сумата от 1120.28 лв. (хиляда сто и двадесет лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС, представляваща дълг по фактура № 0000000511 от 17.11.2016г.,  ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба  в съда – 22.11.2017г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание чл.294, ал.1 от ТЗ сумата от 106.02 лв.( сто и шест лева и две стотинки), представляваща лихва върху главницата от 1120.28 лв., за периода от 18.12.2016 г. до 22.11.2017г.

ОСЪЖДА “ВИНАРСКА ИЗБА ХАН КРУМ“ АД с ЕИК *** да заплати на „ОПТОПАК“ ЕООД с ЕИК *** по банкова сметка *** ***, находяща се в „Сибанк“ ЕАД на основание чл.327, ал.1 от ТЗ сумата от 1952.57 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева и петдесет и седем стотинки) с ДДС, представляваща дълг по фактура № 0000000540 от 08.12.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба  в съда – 22.11.2017г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание чл.294, ал.1 от ТЗ сумата от 173.37 лв.( сто седемдесет и три лева и тридесет и седем стотинки), представляваща лихва върху главницата от 1952.57 лв., за периода от 08.01.2017 г. до 22.11.2017г.

ОСЪЖДА “ВИНАРСКА ИЗБА ХАН КРУМ“ АД с ЕИК *** да заплати на „ОПТОПАК“ ЕООД с ЕИК *** по банкова сметка *** ***, находяща се в „Сибанк“ ЕАД на основание чл.327, ал.1 от ТЗ сумата от 1627.14 лв. (хиляда шестстотин двадесет и седем лева и четиринадесет стотинки) с ДДС, представляваща дълг по фактура № 0000000641 от 21.03.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба  в съда – 22.11.2017г. до окончателното изплащане на вземането, както и на основание чл.294, ал.1 от ТЗ сумата от 104.62 лв.( сто и четири лева и шестдесет и две стотинки), представляваща лихва върху главницата от 1627.14 лв., за периода от 06.04.2017 г. до 22.11.2017г.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „Винарска изба Хан Крум“ АД с ЕИК ***  да  заплати на “Оптопак” ЕООД с ЕИК *** по банкова сметка *** ***, находяща се в „Сибанк“ ЕАД разноските направени от ищцовото дружество в производството общо в  размер на  1159.19 лв.(хиляда сто петдесет и девет лева и деветнадесет стотинки), съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК и договор за правна защита и съдействие.

            На основание чл.239, ал.4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.  

                                                          

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: