Р Е Ш Е Н И Е

 

74/30.1.2018г. ,  Гр.Шумен

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА  

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: Бистра Бойн

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№3583 по описа за 2017г. на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното: 

Гр.д.№3583/2017г. по описа на ШРС е образувано по повод предявени искове, с правно основание 127 ал.2 и 143 ал.1 и ал.2 от СК от С.В.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството му на баща на малолетното дете Г.С. Г. с ЕГН ********** срещу майката С.М.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***. Ищецът твърди, че от съвместното съжителство между страните бил роден техния син, малолетен към момента и че страните живеят разделени. Моли за предоставяне на родителските права на майката и определяне на режим на лични контакти между него и детето, като бъде присъдена и дължимата издръжка. В срока за отговор на ответницата, по делото е депозирана молба със споразумение по исковете, поради което съдът насрочи делото в открито съдебно заседание.

Страните се явяват лично и заявяват, че са постигнали споразумение по въпросите за упражняване на родителските права спрямо детето, както и относно режима на лични контакти и издръжка. Молят съда да постанови решение, по силата на което да одобри представеното споразумение.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане на дете, издадено въз основа на Акт за раждане № ***., молителите са родители на малолетното дете Г.С. Г. с ЕГН **********, роден на ***г. Съдът намира, че представеното споразумение не противоречи на закона и морала и е в интерес на детето, поради което и следва да бъде одобрено.

Съдът определя окончателна държавна такса в размер на 30 лв./чл.3 от Тарифа за държавните такси/, като констатира, че същата е внесена при завеждането на иска. Ответникът следва да заплати държавна такса върху тригодишните платежи на определеният размер на издръжката в размер на 93,60лв.

Водим от горното, и на основание чл.127 ал.1 изречение второ от СК, съдът 

Р Е Ш И :

 

             ОДОБРЯВА постигнатото между С.М.Г. с ЕГН **********, с адрес: *** и С.В.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на родители на малолетното дете Г.С. Г. с ЕГН **********, роден на ***г. споразумение в следният смисъл :

1. С.В.Г. с ЕГН ********** се съгласява родителските права спрямо малолетния Г.С. Г. с ЕГН ********** да бъдат упражнявани от неговата майка С.М.Г. с ЕГН **********, както и да бъде определено местоживеене на детето при нея на адрес в гр. Шумен, ул.***.

2. С.В.Г. с ЕГН ********** и С.М.Г. с ЕГН ********** се споразумяват относно поддържането на лични отношения между бащата - С.В.Г. с ЕГН ********** и детето - Г.С. Г. с ЕГН **********, при определен режим на лични контакти, както следва:

- Всяка първа и трета събота на месеца от 09,00 часа до 18,00 часа в събота и от 09,00 часа до 18,00 часа в неделя, без преспиване. След навършване на три години на детето – 30.11.2018 г., всяка първа и трета събота на месеца от 09,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване;

- Тридесет дни през лятото, през месеците юли и август /когато майката не е в платен годишен отпуск/;

По време на Коледните и Новогодишните празници– всяка четна година от 09,00 часа на 24.12. на съответната календарна година до 10,00 часа на 26.12. от същата календарна година; през нечетните години – от 09,00 часа на 30.12. на съответната календарна година до 10,00 часа на 02.01. на същата календарна година;

- За рождения ден на детето, 30.11. – първия уикенд, следващ рождения ден;

- За всички срещи с бащата, детето ще бъде вземано от адреса на майката и връщано на същия адрес;

3. С.В.Г. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетния Г.С. Г. с ЕГН **********, чрез неговата майка С.М.Г. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 130,00 лева /сто и тридесет лева/, считано от датата на завеждане на настоящата искова молба – 23.10.2017 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, с падеж 5-то число на месеца, за който се дължи, по банкова сметка ***, до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване.

4. Разноските по делото остават за страните така както са направени.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 30 лв. /петдесет лева/, която констатира, че е внесена от ищеца.

ОСЪЖДА С.В.Г. с ЕГН ********** да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 93,60лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ по сметка на ШРС. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: