Р Е Ш Е Н И Е

 

75/30.1.2018г. , Гр.Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: Бистра Бойн

при секретаря  М.Н., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№3793 по описа за 2017 година на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Гр.д.№ 3793/2017г. по описа на ШРС е образувано по чл. 50 от СК. В ШРС е депозирана молба от П.Х.П., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и П.М.П., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, които твърдят, че са законни съпрузи, сключили граждански брак на 29.10.1988г. От брака си имали родени две деца – С.Х. и Х. Х., които към момента са навършили пълнолетна възраст. Двамата съпрузи сочат, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Представят споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което поддържат. Молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

            И двамата молители се явяват лично в съдебно заседание и изслушани по депозираната молба, твърдят, че желаят прекратяването на брака.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с Акт за граждански брак №***. на Община Шумен, област Шумен. От брака си страните имат родени деца, навършили пълнолетие. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо съдът намира, че бракът им следва да се прекрати без да се издирват мотивите и вината за това. С представеното по смисъла на чл.51 от СК споразумение молителите са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си. Съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и следва да бъде одобрено.

Съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40 лв., която констатира, че е внесена частично при завеждането на иска от съпругът. Таксата следва да бъде довнесена от молителката.

Водим от горното, и на основание чл.51 от СК, съдът  

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен с Акт за граждански брак №***. на Община Шумен, област Шумен между П.Х.П., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и П.М.П., ЕГН **********, постоянен адрес: ***  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото между П.Х.П., ЕГН ********** и П.М.П., ЕГН **********, споразумение в следният смисъл :

1. От брака молителите имат две пълнолетни деца, а именно: С. П. Х.ва, ЕГН ********** и Х. П. Х., ЕГН **********, които живеят самостоятелно в други градове. Същите не живеят в семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Шумен, ул. ***;

2. Поради навършено пълнолетие на родените от брака деца, а именно: С. П. Х.ва, ЕГН ********** и Х. П. Х., ЕГН **********, същите не се нуждаят от издръжка и такава не се дължи.

3.1. Семейното жилище на адрес: гр. Шумен, обл. Шумен, ул. *** е придобито от съпруга П.Х.П. чрез дарение от неговите родители и същото не е в състава на възникналата съпружеска имуществена общност между съпрузите, предвид че П.М.П. няма принос в придобиването му.

3.2. Относно ползването на семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Шумен, обл. Шумен, ул. ***, молителите се споразумяват след прекратяване на брака семейното жилище да се ползва само от П.Х.П., ЕГН **********, като П.М.П., ЕГН ********** е напуснала същото жилище и живее на друг адрес.

4. След прекратяване на брака П.М.П., ЕГН ********** запазва настоящото си фамилно име „П.“.

5. Страните се споразумяват, че не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака между тях.

 

Определя окончателна държавна такса в размер на 40лв. /четиридесет лева/, която констатира, че е внесена частично.

Осъжда П.М.П., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС-гр.Шумен държавна такса в размер на 15 лв./петдесет лева/.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: