Р Е Ш Е Н И Е

 

1124/27.12.2018г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, IX-ти състав, в публично съдебно заседание проведено на седемнадесети декември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Районен съдия: Д. Димитров  

при секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД № 3302/2018 г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба, предявена от Й.П.Г., с правно основание чл. 19, ал. 1 ЗГР, за допускане промяна на фамилното име от „Г.“ на „Й.“, основана на твърдения за наличие на важни обстоятелства. Твърди, че с тази фамилия е обект на подигравки - околните се обръщали с прякор, производен от фамилното име, обиден за него.

Заинтересованата страна Община Шумен, редовно призована за съдебно заседание, не се представлява и не изразява становище по молбата.

Районна прокуратура, гр. Шумен, редовно призована, явява се прокурор Славчева. Изразява становище за допустимост и основателност на молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителя поддържа искането и моли молбата да бъде уважена.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено от фактическа следното:

От Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № *** г., по описа на Община Шумен, се установява, че молителя е с родители Д. Б. Г. – майка и П. Й. Г. – баща. От изисканите Справки от ОД на МВР Шумен, ОСлО при ШОП и Справка за съдимост на молителя, се установява, че няма наложени мерки по ЗБЛД, както и данни за обвинения по неприлючени наказателни производства.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, съдът намира за установено от правна страна следното:

Името е част от гражданската регистрация на дадено лице и го отличава от другите лица в обществото и семейството му в качеството му на носител на субективни права /чл. 1, ал. 3 ЗГР/. Съгласно чл. 9 ЗГР, името на български гражданин, роден на територията на Република България се състои от собствено, бащино и фамилно име. В чл. 19, ал. 1 ЗГР са предвидени общите предпоставките, при които се допуска промяна в елементите на името - собствено, бащино или фамилно - когато то е осмиващо, опозоряващо, обществено неудобно или други важни обстоятелства налагат това. Следователно основателността на молбата с правно основание чл. 19, ал. 1 ЗГР за допускане на исканата промяна на име се предпоставя от категоричната установеност по делото наличието на поне един от фактическите състави на този текст: името да е осмиващо, опозоряващо, обществено неудобно, което се твърди в настоящия случай, или важни обстоятелства да налагат това.

В настоящия случай с молбата молителят е поискал да се промени фамилното му име, тъй като било обществено неудобно. Името е част и от личностното самоопределяне на лицата. Субективното желание на дадено лице да носи определено фамилно име може да се квалифицира и като важно обстоятелство по смисъла на ЗГР. В тази връзка следва да се съобрази и функцията на фамилното име, дадена му от закона съгласно приложимите разпоредби на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 ЗГР, а именно да удостоверява произхода на лицето, като може да се образува само по посочените в тези текстове начини с изключенията предвидени в тях, а именно когато етническите, семейни и народностни традиции на родителите или съпруга не налагат друго. Тези разпоредби са императивни и не могат да бъдат заобиколени по реда на чл. 19, ал. 1 ЗГР. От друга страна по този ред фамилното име не може да бъде променено извън рамките на посочените от закона начини и възможности за образуване, освен ако важни обстоятелства не налагат това. По смисъла на чл. 14, ал. 1 ЗГР, фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка –ов. В случая молителят иска за фамилно име бащиното име на баща си с наставка –ов. От събраните по делото писмени доказателства /свидетелство за съдимост/ се установява, че молителят е реабилитиран, а от Справки на ОД на МВР Шумен и ОСлО при ШОП, че в момента не са налице данни за обвинения по неприлючени наказателни производства.

Становището на Районна прокуратура - Шумен също е за основателност на молбата.

Предвид изложеното молбата следва да бъде уважена, поради което Шуменски районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска промяна на фамилното име на Й.П.Г., с ЕГН ********** ***, от “Г.“ на “Й.”, на основание чл. 19, ал. 1 ЗГР.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

След влизане на решението в законна сила копие от същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шумен за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

Районен съдия: