О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

296/1.2.2018г. ,  гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание, на първи февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                      Съдия: Л. Григорова  

като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. № 3757 по описа за 2017 г. на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молителят не е изпълнил даденото му от съда разпореждане за отстраняване нередовностите на молбата му /не е изпълнил разпореждане №7378/11.12.2017 г./, в предоставения срок, изтекъл на 26.01.2018 г., поради което и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА молбата, ведно с приложенията й по гр. д. № 3757/2017 г. по описа на ШРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 3757/2017 г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от уведомяването.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: