О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

189/23.1.2018г. ,  гр. Шумен  

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание, на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                      Съдия: Л. Григорова  

като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. № 3868 по описа за 2017 г. на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молителят не е изпълнил даденото му от съда разпореждане за отстраняване нередовностите на молбата му /не е изпълнил разпореждане №66/08.01.2018 г./, в предоставения срок, изтекъл на 18.01.2018 г., поради което и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВРЪЩА молбата, ведно с приложенията й по гр. д. № 3868/2017 г. по описа на ШРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 3868/2017 г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от уведомяването.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: