Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е  

                                                                       93/9.1.2018г.  

Шуменският районен съд                                                                               десети състав

На девети януари                                                          две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание                                                          Председател: Жанет Марчева     

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

Гр.д. № 3519 по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното: 

Производството по настоящото  дело е образувано по искова молба от С.Н.С. с ЕГН ********** *** срещу Б.Н.М. ***.

В исковата молба се твърди, че ищеца бил длъжник по изпълнително дело № 20177740400100 по описа на ЧСИ Яница Джинджева с рег. № 774 и район на изпълнение ШОС. Цитираното изпълнително дело, по което ответника бил взискател било образувано по издаден изпълнителен лист за сумата от общо 1612 лв., представляваща вреди  и разноски нанесени от ищеца към ответника – взискател. Ищецът твърди, че като длъжник по изпълнението веднага предприел действия за заплащането на дълга си към ответника, а именно изпратил пощенски запис, като ответника не се явил да го получи. Изпратил и  нотариална покана рег. № 2977 и № 2978/25.04.2017г.  по описа на Нотариус рег. № 024 на Нотариалната камара, но  ответника отново не се явил за получаването й.

В последствие му била връчена покана за доброволно изпълнение от ЧСИ Джинджева, с която бил поканен да заплати сумата общо от 3 508.57 лв., от която сума от 500 лв. – вреди нанесени от него на М., лихви 92.16 лв., такси и разноски 112 лв. и публични задължения 950.91 лв. Ищецът - длъжник направил възражение пред ЧСИ с искане да се прекрати изпълнителното дело, поради това, че  направил необходимото да заплати сумата на взискателя, но ЧСИ наложил запор върху пенсията му. Затова за него се пораждало правния интерес да предяви иск, като моли съда да признае за установено спрямо ответника, че не му дължи сума в размер на 3 508.57 лв. по изп.д. № 20177740400100 по описа на ЧСИ Яница Джинджева с рег. № 774.

В законоустановения срок по делото е постъпил писмен отговор по исковата молба, в който се излагат аргументи за недопустимостта на претенцията, а по същество и за неговата неоснователност.

По допустимостта на иска: Защитата на длъжника срещу незаконосъобразни действия по принудителното изпълнение може да се осъществи чрез оспорване по исков ред на материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение и чрез обжалване действията на съдебния изпълнител, когато се касае за процесуална незаконосъобразност. Чрез иска по чл.439, ал.1 от ГПК се оспорва изпълнението, но всъщност се касае за отрицателен установителен иск за оспорване на вземането, който може да се основава само на обстоятелства настъпили след приключване на съдебното дирене в производството, в което е постановено решението, което се изпълнява. В настоящия случай в исковата молба се излагат твърдения не за настъпили факти, които да оспорват изпълняемото право, а твърдения единствено за процесуални нарушения в изпълнителното производство, вследствие незаконосъобразни действия на ЧСИ. Отрицателния установителен иск по чл.439 от ГПК обаче не е такъв за установяване на незаконосъобразност на действията на частния съдебен изпълнител относно отказа да се прекрати изпълнението. За обжалване на отказа на съдебния изпълнител да спре, прекрати или да приключи принудителното изпълнение има предвиден процесуален ред на защита на длъжника и това е реда по чл.435, ал.2, т.6 от ГПК.  В този смисъл съдът споделя напълно доводите изложени от процесуалния представител на ответника в писмения отговор по исковата молба.

Предвид, че за допустимостта на исковете, съдът следи служебно, съдът намира, че  производството по делото следва да бъде прекратено.

Поради гореизложеното и на основание чл.130 от ГПК, съдът 

 

                                                       РАЗПОРЕДИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 3519/2017г. по описа на ШРС.  

ВРЪЩА исковата молба на ищеца С.Н.С. с ЕГН ********** ***.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС в едноседмичен срок от съобщаване на страните.

Разпореждането да се връчи на ответника, чрез неговия  процесуален представител.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: