Р Е Ш Е Н И Е 57/2.2.2018г.

 

Шуменският районен съд, ІІ състав, на петнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                                                         Председател:Диана Георгиева

при секретаря В. И., като разгледа докладваното от съдията ВАНД № 3008/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл.от ЗАНН.

Подадена е жалба от И.Х.П., с ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № И-2648/22.11.2017г. на кмета на Община Шумен, с което му било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв., на основание чл.48, ал.1 и чл.42 от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен. Жалбоподателят твърди, че НП е издадено при съществено нарушение на материално-правните норми, изразяващо се в неправилно прилагане на материалния закон, като излага подробни доводи за това. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

В открито съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован се явява лично и с упълномощен представител, който изцяло поддържа жалбата и предоставя подробни писмени бележки. Въззиваемата страна, редовно призована изпраща упълномощен представител, който изразява становище за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение в писмени бележки.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Съдът, като взе предвид всички събрани по делото доказателства, счита за установено от фактическа страна следното: След постъпила жалба и запознаване с нея, свидетелите М.С.К., Л.Л.К. и С.И.Р. – инспектори „Контрол по чистотата“ в дирекция „Устройство на територията“ извършили проверка по нея. Тримата свидетели посетили частен дом в гр. Шумен, кв. *****, ул. *****  *****№ 50 на 01.08.2017г. Имотът бил собственост на жалбоподателя И.Х.П.. В двора установили, че в ограден кафез, в затворено жалбоподателя отглеждал два пауна и един фазан. Тъй като този вид птици не попадали в определението, включено в Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Шумен, на место свид. М.К. съставил АУАН № 9557 срещу жалбоподателя И.Х.П.. АУАН бил съставен на жалбоподателя, за това, че на 01.08.2017г. отглежда затворено в ограден терен декоративни животни  - птици, които не са селскостопански вид в собствен имот, находящ се в гр. Шумен, ул. *****  *****№ 50, с което е нарушение на чл.2 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен. Актът бил съставен в присъствието на нарушителя, предявен му и подписан от него със следното възражение: „В законоустановения срок ще представя писмени възражения“. В срока по чл.44 от ЗАНН били депозирани такива. Въз основа на съставения акт, на 22.11.2017г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на И.Х.П. на основание чл.41, т.3 от Наредба  за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.2 от същата Наредба.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства - от разпита на свидетелите М.С.К., Л.Л.К. и С.И.Р., както и приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Разпоредбата на чл.2 от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен гласи следното: „На територията на общината при стриктно спазване нормативната уредба по устройството на територията и всички ветеринарно медицински и санитарно-хигиенни изисквания за опазване на околната среда, могат да се отглеждат затворено селскостопански животни и птици върху собствения имот в количество, необходимо за задоволяване на лични нужди съгласно Приложение 1.“

Безспорно е установено по делото, че на посочената в НП дата жалбоподателя П. отглеждал затворено в ограден терен декоративни животни – птици, които не са селскостопански вид в собствен имот, находящ се в гр. Шумен, кв. *****, ул. *****  *****№ 50.

В конкретния случай, от събраните в хода административно – наказателното производство и на съдебното следствие доказателства е видно, че жалбоподателят не е извършил вмененото му във вина нарушение на чл.2 от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен, доколкото действията му не покриват състав на административно нарушение на тази разпоредба. От легалният прочит на цитирания по-горе текст от НРУОЖНМОШ става ясно, че е разрешено отглеждането на селскостопански животни и птици върху собствения имот в определени в Приложение 1, количества. Текстът на чл.2 от Наредбата не съдържа забрана за отглеждане на декоративни птици върху собствен имот. В параграф 1, т.6 от ДР на Наредбата са описани кои са птиците по смисъла на наредбата, като отглежданите от жалбоподателя Х. в собствения му имот, два пауна и един фазан не попадат в изброените. Очевидно е, че посочената хипотеза на чл.2 от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен  е абсолютно неотносима към разглеждания случай, тъй като е било установено отглеждането на „декоративни птици, които не са селскостопански вид“ – така е описано и нарушението в атакуваното НП.

В параграф 2 от ПЗР на НРУОЖНМОШ  е визирано, че специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и конкретната подзаконова нормативна уредба.  От това следва, че отглеждането на декоративни птици, които не са селскостопански вид, каквито са установени в двора на жалбоподателя не попада в обхвата на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен. От там следва и безспорния извод, че актосъставителя и наказващия орган не са компетентни за съставяне на АУАН и съответно НП за евентуално нарушение на ЗВМД, ЗЗЖ или друг конкретен подзаконов акт.

Съдът счита, че допуснатото нарушение от страна на наказващия орган при издаваното на наказателното постановление е особено съществено, доколкото е налице пълна липса на нарушение на чл.2 от НРУОЖНМОШ.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                                 Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № И-2648/22.11.2017г. на кмета на Община Шумен, с което на И.Х.П. ***, ЕГН ********** е било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200,00 лева, на основание чл.41, т.3 от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен за нарушение на чл.2 от същата Наредба, като неправилно и незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд по реда на АПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: