РЕШЕНИЕ

 

58/2.2.2018г., гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На осемнадесети януари 2018 година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Ивелина Димова

Секретар: М.М.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията ВАНД № 3009/17 г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от „Ди Си Еф -Е“ ЕООД- гр.Шумен срещу Наказателно постановление №297396-F352098/07.11.2017 г. на зам. директора на ТД на НАП-Варна, с което на дружеството било наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лв., на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.74, ал.1 от Закона за счетоводството. Санкционираното лице  счита наказателното постановление за необосновано и постановено при непълнота и субективна преценка на доказателствата.  Привежда и доводи в насока маловажност на случая, поради което моли съда да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

В открито съдебно заседание дружеството, редовно призовано, не изпраща представител. Въззиваемата страна също не изпраща представител, но писмено изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното: Санкционираното дружество било учредено с Учредителен акт от 25.02.2014г., издаден от Т.О.Х.. През 2016г. дружеството не било прекратено, но въпреки това през периода 01.01.2017г.-30.06.2017г. същото не предприело необходимите действия за публикуване на годишния финансов отчет за 2016г. Впоследствие в ТД на НАП-офис Шумен била получена справка за лица, неподали в срок заявление за обявяване на годишен финансов отчет за посочената година, в която било включено и „Ди Си Еф -Е“ ЕООД- гр.Шумен. В тази връзка на 14.08.2017г. от И.И.П. била извършена съответна проверка в програмните продукти на НАП и в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, при която изложените обстоятелства били установени. Била изпратена покана до представляващата дружеството да се яви за съставяне и връчване на акт, но същата не се явила на определената дата. Поради това на 11.10.2017г. проверяващата съставила акт за установяване на административно нарушение на санкционираното дружество за това, че не е изпълнило задължението си да публикува годишния финансов отчет за 2016г. чрез подаване на заявление за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията в законоустановения срок- до 30.06.2017г. Впоследствие актът бил предявен на упълномощено лице, което го подписало с общи възражения. Конкретни писмени такива били депозирани в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН, но били счетени за неоснователни от наказващия орган. Въз основа на съставения акт на 07.11.2017 г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на „Ди Си Еф -Е“ ЕООД- гр.Шумен била наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лв. за нарушение на чл.38, ал.1, т.1, от Закона за счетоводството.

Изложената фактичесска обстановка съдът прие за установена въз основа събраните по делото доказателства- от разпита на свидетелката И. И.П., както и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства. Показанията на посочената свидетелка следва да бъдат кредитирани като последователни, безпротиворечиви и логични, като за съда не съществува основание за съмнение в тяхната достоверност.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Разпоредбата на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството задължава всички търговци по смисъла на ТЗ да публикуват годишния финансов отчет, приет от общото събрание на съдружниците или от съответния орган, чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година. Като търговско дружество, „Ди Си Еф -Е“ ЕООД- гр.Шумен е било обвързано с посоченото задължение и е следвало да подаде такова заявление за обявяване на ГФО за 2016г. в установения за това срок. Безспорно е установено по делото, а и не се оспорва от страна на санкционираното лице, че изискуемото от закона заявление за вписване и представяне за обявяване на годишен финансов отчет за 2016 г. не е било подадено в установения за това срок. При това положение съдът приема, че дружеството-жалбоподател действително е осъществило състава на процесното неизпълнение на административно задължение, за което правилно и законосъобразно е санкционирано с обжалваното наказателно постановление. От приложеното копие на декларация по чл.92 от ЗКПО се установява, че дружеството е осъществявало дейност през отчетния период, поради което не е било освободено от изпълнението на това задължение с измененията на чл.38, ал.9 от ЗСч, в сила от  01.01.2018г.

При извършената служебна проверка съдът установи, че при провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Описанието на нарушението е достатъчно пълно и ясно, като позволява на санкционираното лице да разбере осъществяването на какво неизпълнение му е вменено. Наказващият орган правилно е издирил приложимия закон и относимата санкционна разпоредба, като наказанието е наложено на основание чл. 74, ал.1 от ЗСч, предвиждащ специална санкция за предприятие, което е задължено и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, какъвто е и процесният случай. Законосъобразно е и съставянето на акта в отсъствието на представител на дружеството, тъй като след надлежна покана не се е явил такъв. От доказателствата по делото се установява, че на дружеството са били изпратени две покани. Първата от тях не е била потърсена, но втората, с изх.№ 3678/13.09.2017г. е била връчена лично на представляващата дружеството /видно от известие за доставяне от 15.09.2017г., л.11 от делото/. Въпреки това в указания срок не се е явил представител за съставяне на АУАН, поради което действително са били налице условията за приложение на чл.40, ал.2 от ЗАНН. В наказателното постановление погрешно е посочено, че представител на дружеството не е бил намерен за връчване на поканата, като в тази насока са и показанията на свидетелката. Очевидно е обаче, че се касае за грешка  /предвид цитираното известие за доставяне/, която не рефлектира върху законосъобразността на наказателното постановление.

Не са налице също така основания случаят да бъде счетен за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Процесното нарушение се изразява в неспазване на законоустановен срок за изпълнение на дадено административно задължение, без да е свързано с настъпването на определени вредни последици. Настоящото деяние не се отличава с по-малка тежест от типичните за този вид и не са налице някакви особени обстоятелства, които да обосноват извода, че същото е маловажно. Напротив, в случая не само не е бил спазен законоустановения срок за подаване на заявление за вписване и представяне за обявяване на ГФО, но такова не е било подадено и до съставянето на акта, като липсват данни това задължение изобщо да е изпълнено. В жалбата представляващата дружеството се позовава на влошено здравословно състояние, което е попречило на изпълнението на задължението, но конкретни доказателства в подобна насока не са представени. Следва да се отбележи също, че влошеното здравословно състояние на представляващия дадено дружество, само по себе си, не обуславя отпадането на административнонаказателната отговорност на последното, тъй като отговорността на юридическите лица е обективна /безвиновна/ и не зависи от наличието или липсата на виновно поведение от конкретно физическо лице. По делото освен това е приложено пълномощно от 05.03.2014г., с което представляващата дружеството упълномощава лицето Динчер Исмаил да представлява последното като търговски пълномощник, а липсват данни същият да е бил възпрепятстван по някакъв непреодолим начин в организирането на изпълнението на процесното задължение.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло, а жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът  

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №297396-F352098/07.11.2017 г. на зам. директора на ТД на НАП-Варна, с което на „Ди Си Еф -Е“ ЕООД- гр.Шумен с ЕИК:202958726, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200,00 лева, на основание чл.53 от ЗАНН, вр. с чл.74, ал.1 от Закона за счетоводството, като законосъобразно.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.  

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: