О П Р Е Д Е Л И: 294/27.12.2018г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимата В.В.И. ***, в площи и жилищно помещение към Земеделски институт гр. Шумен е държала акцизни стоки без български бандерол, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1 от ЗТТИ – тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове; чл. 64, ал. 4 от ЗАДС – бандерол се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване; чл. 2, т. 2 от ЗАДС – на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия; чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗАДС – тютюн за пушене /за лула и цигари/ е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; чл. 100, ал. 1 от ЗАДС – …. тютюневи изделия, предназначени за местен пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол/ - 8.895 кг. насипен тютюн за пушене на стойност 2746.78 /две хиляди седемстотин и четиридесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки/ лева и стойност на дължимия актив в размер на 1352.04 /хиляда триста петдесет и два лева и четири стотинки/ лева, като случаят е немаловажен. Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро от НК, вр. чл. 55, ал 1, т. 1 от НК ѝ налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ месеца.

На основание чл. 66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание „глоба“.

С деянието не са причинени съставомерни щети.

ОСЪЖДА В.В.И. да заплати в полза на държавата сумата от 210.00 /двеста и десет/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 53/2018 г. по описа на ТМУ – Варна, които следва да бъдат внесени по сметка на Митница Варна гр. Варна – IBAN: ***, BIC ***: BUIB BGSF, при банка: СИБАНК клон Варна, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.  

            На основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК, вр. чл. 234, ал. 3 от НК, отнема в полза на държавата намиращи се на съхранение в Митническо бюро – Шумен към ТМУ – Варна веществени доказателства, а именно: 8.790 кг. тютюневи изделия без бандерол, които подлежат на унищожаване.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3360/2018 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.