Р Е Ш Е Н И Е  

 

787/2.8.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание, на десети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: Л. Григорова  

          при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр. д.№911 по описа за 2016 год. на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производство за делба на недвижими имоти във втора фаза.

С Решение №949/31.10.2018 г. по настоящото дело, ШРС е допуснал да се извърши съдебна делба между страните на следните недвижими имоти: ПИ с идентификатор ***, с площ от 30794 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; ПИ с идентификатор ***, с площ от 16389 кв.м., находяща се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; ПИ с идентификатор ***,с площ от 2998 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива,  ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СТРАНИТЕ: за А.А.К.-  8/48 ид.ч., Е.М.Х. - 1/48 ид.ч.,  А.С.М. – 19/48 ид.ч., И.Х.Х. -  2/48 ид.ч., С.Х.Х. -  2/48 ид.ч. и Г.Й.Г.-  16/48 ид.ч. Със същото решение е допусната да се извърши делба и на следния имот: ПИ с идентификатор ***, с площ от 2995 кв.м, находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, ПРИ ДЯЛОВЕ: за А.А.К.-  8/48 ид.ч., за Е.М.Х. - 1/48 ид.ч., за А.С.М. – 19/48 ид.ч., за И.Х.Х. -  10/48 ид.ч. и за С.Х.Х. - 10/48 ид.ч.

От събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното: До делба при горепосочените делбени квоти за съделителите са допуснати процесните недвижими имоти. След постановяване на решението по първата фаза на делбеното производство, съделителят Г.Й.Г. е представил писмени доказателства, от които е видно, че след решението за допускане до делба на процесните имоти, ответникът Е.С. е прехвърлила на съделителя Г.Й.Г. собствената си 1/48 ид.ч. от следните недвижими имоти, предмет на делбата: ПИ с идентификатор ***, с площ от 30794 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; ПИ с идентификатор ***, с площ от 16389 кв.м., находяща се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; ПИ с идентификатор ***, с площ от 2998 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива. Съделителят Г.Г. моли съда този факт да бъде отчетен при извършване на делбата. Съдът е съобразил това обстоятелство при допускане и назначаване на СТЕ. Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, прието от съда като компетентно и обективно дадено, и неоспорено от страните, съотнесено с поясненията на ВЛ, направени към заключението в съдебно заседание, се установи, че допуснатите до делба недвижими имоти са неподеляеми съобразно квотите на страните и действащата нормативна уредба. От същото заключение става ясно, че не всички съделители имат възможност да получат реален дял от имотите. Според същото заключение пазарната стойност на имотите е както следва: ПИ с идентификатор ***, с площ от 30794 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива е с пазарна стойност 38 492.00 лева; ПИ с идентификатор ***, с площ от 16389 кв.м., находяща се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива- е с пазарна стойност 19 339.00 лева; ПИ с идентификатор ***,с площ от 2998 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива- е с пазарна стойност 2 608.00 лева и ПИ с идентификатор ***, с площ от 2995 кв.м, находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива- е с пазарна стойност 3 743.00 лева.

Предвид изложеното, съдът стига до извода, че делбените имоти следва да бъдат изнесени на публична продан, а страните да се удовлетворят от реализираната при продажбата парична сума.

         Страните следва да заплатят държавна такса върху стойността на дяловете си, както следва: А.А.К.- 427, 88 лева, Е.М.Х. – 3, 12 лева,  А.С.М. – 1 016, 21 лева, И.Х.Х. – 131, 93 лева, С.Х.Х. – 131, 93 лева и Г.Й.Г. – 856, 22 лева.

          По отношение на искането на ответната страна за присъждане на извършени в делбеното производство разноски както в първа, така и във втора фаза на делбата, за да се произнесе, съобрази следното: Производството за съдебна делба е особено исково производство и процесуалните норми, които го уреждат имат характера на специални по отношение общите разпоредби, уреждащи гражданския процес. При наличието на съсобственост, съдебната делба е винаги възможна, като предявяването на такъв иск не зависи от поведението на другата страна. В това производство отговорността за разноските не е уредена като санкция за неправомерно поведение, какъвто принцип е залегнал в правилата на чл.78 от ГПК. Основанието на иска за делба е ликвидиране на съществуваща съсобственост, поради което в това производство страните имат двойно качество- те са и ищци, и ответници един спрямо друг. Затова законодателят е предвидил разноските да се понасят съобразно стойността на дяловете им, но това се отнася за държавните такси и другите деловодни разноски. Разноските за адвокатски хонорар се понасят от страните така, както са ги направили. В посочения смисъл е и задължителната съдебна практика и по конкретно Определение №47/29.01.2015 г. на ВКС по ч.гр.д. №6919/2014 г., I г.о., Определение №152/08.06.2015 г. на ВКС по ч.гр.д.№6646/2014 г., II г.о. и др. Предвид изложеното заключава, че искането на ответника за присъждане на разноски за адвокатски хонорар в настоящото производство е неоснователно. Но доколкото по делото са извършени от ищеца А.С.М. разноски за възнаграждение на особени представители на задължителни другари, както и разноски за призоваване на съделители, превод на документи и възнаграждение на ВЛ, общо в размер на 2 371, 00 лева, то счита, че по общите правила за разпределяне разноските в делбеното производство, тези разноски следва де се поемат от страните съобразно дела на всяка една от тях, като в този смисъл ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца суми, както следва: ответникът А.А.К. следва да му заплати сума от 395, 20 лева, ответникът И.Х.- сума от 98, 80 лева, ответникът С.Х.- сума в размер на 98, 80 лева, ответникът Г.Г.- сума от 839, 80 лева и ответникът Е.Х.- сума от 49, 40 лева.  

                    Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:

 

          На основание чл.348 от ГПК, ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти: 1/. ПИ с идентификатор ***, с площ от 30794 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност 38 492.00 лева /тридесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и два лева/; 2/.ПИ с идентификатор ***, с площ от 16389 кв.м., находяща се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност 19 339.00 лева /деветнадесет хиляди триста тридесет и девет лева/; 3/. ПИ с идентификатор ***,с площ от 2998 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност 2 608.00 лева /две хиляди шестстотин и осем лева/; 4/. ПИ с идентификатор ***, с площ от 2995 кв.м, находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност от 3 743.00 лева /три хиляди седемстотин четиридесет и три лева/.

          След извършване на публичната продан получените суми да се разпределят между съделителите при следните квоти, касателно 1/. ПИ с идентификатор ***, с площ от 30794 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност 38 492.00 лева /тридесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и два лева/; 2/.ПИ с идентификатор ***, с площ от 16389 кв.м., находяща се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност 19 339.00 лева /деветнадесет хиляди триста тридесет и девет лева/; 3/. ПИ с идентификатор ***,с площ от 2998 кв.м., находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност 2 608.00 лева /две хиляди шестстотин и осем лева/- А.А.К.-  8/48 ид.ч., А.С.М. – 19/48 ид.ч., И.Х.Х. -  2/48 ид.ч., С.Х.Х. -  2/48 ид.ч. и Г.Й.Г.-  17/48 ид.ч., а за имот 4/. ПИ с идентификатор ***, с площ от 2995 кв.м, находящ се в с. Градище, в местността „***”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, на стойност от 3 743.00 лева /три хиляди седемстотин четиридесет и три лева/, получените суми следва да се разпределят при следните квоти за страните: за А.А.К.-  8/48 ид.ч., за Е.М.Х. - 1/48 ид.ч., за А.С.М. – 19/48 ид.ч., за И.Х.Х. -  10/48 ид.ч. и за С.Х.Х. - 10/48 ид.ч.

ОСЪЖДА страните да заплатят държавна такса върху стойността на дяловете си както следва: А.С.М., ЕГН **********,*** 016, 21 лева /хиляда и шестнадесет лева и двадесет и една стотинки/, И.Х.Х. (с друго име – И.Б.), ЕГН **********,***- 131, 93 лева /сто тридесет и един лева и деветдесет и три стотинки/, С.Х.Х. (с Друго име – С.Б.), ЕГН **********,***- 131, 93 лева /сто тридесет и един лева и деветдесет и три стотинки/, А.А.К. (с други имена – А. Ф. и А. А. Р.), ЕГН ********** в Република България, и с личен № в Република Турция ***- 427, 88 лева /четиристотин двадесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки/, Е.М.Х. (с друго име – Е.С.), родена *** г. в гp. Шумен, гражданин на Република Турция, с личен номер в Република Турция ***, per. № ***, изд. на 25.10.2002 г. от паспортна служба С.М., регистрирана в обл. С., общ. А., Ш./село Е., том 17, семеен 379, № поред 2, е адрес: ***/ С.- сума в размер на 3, 12 лева /три лева и дванадесет стотинки/ и Г.Й.Г., с ЕГН **********.***- сума в размер на 856, 22 лева /осемстотин петдесет и шест лева и двадесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА И.Х.Х. (с друго име – И.Б.), ЕГН **********,***, да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 98, 80 лева /деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща заплатени от този ищец разноски в делбеното производство, съответни на дела на ответника.

ОСЪЖДА С.Х.Х. (с друго име – С.Б.), ЕГН **********,***, да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 98, 80 лева /деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща заплатени от този ищец разноски в делбеното производство, съответни на дела на ответника.

ОСЪЖДА А.А.К. (с други имена – А.Ф. и А.А.Р.), ЕГН ********** в Република България, и с личен № ***, да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 395, 20 лева /триста деветдесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляваща заплатени от този ищец разноски в делбеното производство, съответни на дела на ответника.

ОСЪЖДА Е.М.Х. (с друго име – Е.С.), родена *** г. в гp. Шумен, гражданин на Република Турция, с личен номер в Република Турция ***, да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 49, 40 лева /четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки/, представляваща заплатени от този ищец разноски в делбеното производство, съответни на дела на ответника.

ОСЪЖДА Г.Й.Г., с ЕГН **********.***, да заплати на А.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 839, 80 лева /осемстотин тридесет и девет лева и осемдесет стотинки/, представляваща заплатени от този ищец разноски в делбеното производство, съответни на дела на ответника.  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Шумен в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: