Р Е Ш Е Н И Е

 

363/17.4.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На трети април през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                         Председател: Ростислава Георгиева  

Секретар: Ил.Д.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №37 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано на основание чл.49 от Семейния кодекс.

            Депозирана е искова молба от Ц.Б.Й., с ЕГН**********,***, съдебен адрес:***, чрез адв.Д. Д.от ТАК срещу Я.Й.Й., с ЕГН**********,***, в която излага, че брака им е дълбоко и непоправимо разстроен и моли същият да бъде прекратен. С отговора на исковата молба е предявен и насрещен иск от страна на ответницата срещу ищеца по първоначалния иск.

В първото съдебно заседание по делото двамата съпрузи постигнаха  споразумение по чл.51 от СК, в което са уредили личните и имуществените отношения между тях. Молят съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между тях брак по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото споразумение.

            Съдът на основание разпоредбата на чл.321, ал.5 от ГПК е допуснал изменение на иска от чл.49 от СК, в такъв по чл.50 от СК.

            Ищецът Ц.Б.Й. в съдебно заседание се явява лично и с упълномощен представител – адв.Д.Д. от АК-Търговище, като заявява, че е съгласен брака им да бъде прекратен при договорените в споразумението условия.

            Ответницата Я.Й.Й. в съдебно заседание се явява лично и с упълномощен представител – адв.С.Г. от ШАК, като поддържат молбата за прекратяване на брака и изложеното  споразумение. Молят съда да прекрати брака и да одобри споразумението.

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Молителите Ц.Б.Й. и Я.Й.Й. сключили граждански брак на 31.08.1991 год. в гр.Попово. От брака си имали родени две деца – Д. Ц.Й., родена на *** год., която към настоящия момент е пълнолетна и Й. Ц.Й., роден  на *** год., който към настоящия момент  е непълнолетен. Двамата живеели в семейно жилище, намиращо се на адрес: гр.Шумен, бул.“***“ №26, ет.13, ап.49. Същото било напуснато от молителя, като заявяват, че за в бъдеще същото ще се ползва от молителката и детето. При сключване на брака молителката е приела фамилното име Й., като желае за в бъдеще да възстанови предбрачното си фамилно име Д.. По време на брака си двамата молители са придобили в режим на СИО лек автомобил марка Фолксваген Голф с ДК№Н***В и лек автомобил марка Сузуки Витара с ДК№***.  

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства и по-специално от: Удостоверение за сключен граждански брак, Договор за правна защита и съдействие, ведно с адвокатско пълномощно, Удостоверение изх. №**********-2/01.02.2019 год., Удостоверение за семейно положение, съпруга и деца, Квитанции за извършен пощенски превод, Декларация, Удостоверение изх.№175/31.01.2019 год., вносна бележка за заплатена държавна такса, Ксерокопие на лична карта,  Допълнително споразумение  от 26.01.2018 год. към трудов договор от 15.12.2005 год., Удостоверение изх. №04/30.10.2018 год., Договор за потребителски кредит №4000882516/12.06.2018 год., Гаранционна карта №0000021144/05.12.2017 год., Служебна бележка №224/12.11.2018 год., Карта за фитнес, адвокатско пълномощно,  вносна бележка за заплатена държавна такса, Социален доклад, Свидетелство за регистрация част I – 2 бр., Разписни квитанции, Удостоверение №5494/03.04.2019 год., Удостоверение №5493/03.04.2019 год..  

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото и от изявленията на страните направени, както в исковата молба и в насрещната искова молба и в съдебно заседание се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод. Постигнали са споразумение, в което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, а именно: относно ползването на семейното жилище, родителските права и местоживеенето на детето, издръжката на детето и между съпрузите и фамилното име. В този смисъл съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака е пълно, защитава интересите на детето, не противоречи на закона и  добрите нрави и следва да бъде утвърдено от съда.

Поради изложеното, съдът намира, че молбата на Ц.Б.Й. и Я.Й.Й. се явява основателна и следва да бъде уважена, като съдът следва да допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и да утвърди депозираното от тях споразумение по чл.51 от СК.

На основание разпоредбата на чл.329, ал.1 от ГПК съдът с решението си следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Имайки предвид представените по делото доказателства относно доходите на съпрузите и обстоятелството, че и двамата са в добро здравословно състояние, съдът намира, че окончателния размер на дължимата държавна такса в настоящия случай следва да бъде 50 лева, като съдът констатира, че същата е била внесена от страните по делото, като при завеждане на делото ищецът е внесъл държавна такса в размер на 25 лева, като такава е била внесена и от ответника при завеждане на насрещната искова молба.

В същото време ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху определения размер на издръжката по отношение на детето Й.в размер на 100.80 лева, както и държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Всяка от страните следва да заплати и държавна такса върху стойността на полученото в дял имущество.

Водим от горното, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.51, ал.1 и ал.2 от СК, във вр. с чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ

  

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ц.Б.Й., с ЕГН**********,***, съдебен адрес:***, чрез адв.Д. Д.от ТАК и Я.Й.Й., с ЕГН**********,***, сключен с Акт за граждански брак №0095/31.08.1991 год. ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ц.Б.Й. и Я.Й.Й. споразумение в следния смисъл:

І. Местоживеенето на детето – Й. Ц.Й., с ЕГН********** за в бъдеще ще бъде при майката - Я.Й.Й., с ЕГН********** на адрес: ***.

ІІ. Родителските права върху детето - Й. Ц.Й., с ЕГН********** се предоставят на майката Я.Й.Й., с ЕГН**********, като бащата Ц.Б.Й., с ЕГН********** ще има право на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с приспиване, като бащата се задължава да взема и връща детето от и до дома на майката, на Коледа през четните години и на Нова година през нечетните години, последните три дни на пролетната ваканция и първите три дни на зимната ваканция, един месец през лятото ,когато майката не е в платен годишен отпуск, както и два часа на рождения ден на бащата в гр. Шумен.

ІІІ. Бащата Ц.Б.Й., с ЕГН********** ще заплаща месечна издръжка на детето Й. Ц.Й., с ЕГН**********, действащ чрез своята майка и законен представител Я.Й.Й., с ЕГН********** в размер на по 140 /сто и четиридесет/ лева месечно,  платими на 05-то число на месеца, за който се отнасят, считано от датата на завеждане на исковата молба – 27.09.2018 год., до настъпване на причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ІV. След прекратяване на брака молителката Я.Й.Й., с ЕГН**********  възстановява предбрачното си фамилно име Д..

V.Семейното жилище, намиращо се на адрес: гр.Шумен, бул.“***“ №26, ет.13, ап.49 е напуснато от молителя, като за в бъдеще ще се ползва от молителката и детето.

VІ. Молителите нямат претенции за изплащане на издръжка помежду си.

I. В дял на молителката Я.Й.Й., с ЕГН********** се предоставя и същата става изключителен собственик на следното МПС – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег.№Н***В, с № на двигател AGR107179 и с рама №WVWZZZ1JZXD082523 със застрахователна стойност 300 /триста/ лева.

VІІI. В дял на молителя Ц.Б.Й., с ЕГН********** се предоставя и същият става изключителен собственик на следното МПС – лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Витара“, с рег.№***, с № на двигател J20A108321 и с рама №JSAETA51C00101815 със застрахователна стойност 300 /триста/ лева.

За уравнение на дяловете молителите не си дължат пари.

Разноските по делото се поемат от молителите, така както са направени. 

ОСЪЖДА Ц.Б.Й., с ЕГН**********  да заплати в полза на държавата и по сметка на ШРС сумата от 106.80 лева /сто и шест лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката по отношение на детето Й. Ц.Й., с ЕГН********** и държавна такса върху присъденото в дял имущество, както и 5 лева /пет лева/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

ОСЪЖДА Я.Й.Й., с ЕГН********** да заплати в полза на държавата и по сметка на ШРС сумата от 6 лева /шест лева/, представляваща държавна такса върху присъденото в дял имущество, както и 5 лева /пет лева/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: