Р Е Ш Е Н И Е

 

346/15.4.2019г. ,          Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Районен съд – Шумен                                                                    седми  състав

На 11 (единадесети) април                                                           Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е.П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 240 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

            В исковата си молба, ищцата Й.Н.М. твърди, че с ответника М.С.М. са съпрузи от 03.09.2015 година. По време на брака си имали родено едно дете – А., роден на *** година. Първоначално съпрузите живели в разбирателство, като се установили в гр. Бургас, но постепенно се отчуждили взаимно. Между тях възниквали противоречия, а преди една година страните се разделили и не поддържали контакт помежду си. Й.М. моли съда да прекрати брака между страните като дълбоко и непоправимо разстроен; да ѝ бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на детето А.; да бъде определен режим на лични отношения на бащата с детето; ответникът да бъде осъден да заплаща на детето си месечна издръжка в размер на 200 лева; да бъде възстановено предбрачното ѝ фамилно име Ж.

            Ответникът не подава отговор на исковата молба и не взема становище по предявения иск.

            Никоя от страните-съпрузи не прави искане съдът да се произнесе относно вината за разстройството на брака.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: страните са съпрузи от 03.09.2015 г., когато с акт №***/03.09.2015 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен сключват граждански брак. От брака си имат родено едно дете – А.М.М., роден на *** г. (според удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане №***/27.07.2017 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Бургас). Разпитаният в съдебно заседание като свидетел И.Т. излага, че понастоящем съжителства на съпружески начала с ищцата, като двамата очакват раждане на детето си. Началото на това съжителство било отпреди повече от една година, като семейството обитавало апартамент в гр. Бургас. Свидетелят и М. заедно отглеждали А. От друга страна, ответникът не поддържал никакви контакти нито със съпругата си, нито с детето си, като не плащал и издръжка.

            Предвид установеното чрез събраните безпротиворечиви гласни и писмени доказателства, съдът счита, че се доказа липсата на разбирателство, взаимно уважение, привързаност и другарски отношения между съпрузите. Налице е ненормално протичане на брачните отношения, прераснало в настъпилата фактическа раздяла отпреди около една година. Предвид изложеното съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува само формално и следва да бъде прекратен.

            Досежно родителските права: страните имат от брака си едно дете – А., понастоящем на 1 година. Претенции за упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете предявява единствено ищцата. Установи се по делото, че детето живее с майка си, като ищцата полага непосредствените грижи за него. В изготвения по делото социален доклад се сочи, че двамата, заедно с И.Т. обитават апартамент в гр. Бургас, като осигурили много добри хигиенно-битови условия.

            Предвид всичко гореизложено и съобразно задължителните указания на ВКС на РБ (дадени с ПП № 1/74 г.), съдът намира, че родителските права по отношение на детето следва да бъдат предоставени на ищцата – Й.М..

            С оглед събраните по делото доказателства съдът счита, че на ответника следва да бъде определен режим на лични контакти с детето А., както следва: до навършване на четиригодишна възраст от детето: всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа до 14,00 часа в неделя в присъствието на ищцата; след навършване на четиригодишна възраст от детето: всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя /с преспиване/, както и петнадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

            По отношение издръжката на детето: ищцата претендира такава в размер на 200,00 лв. месечно. Страните не представят доказателства за реализираните от тях доходи. През социалния работник, изготвил социалния доклад ищцата декларира, че е в отпуск. Ответникът е в трудоспособна възраст, не са налице доказателства за намалена трудоспособност. Поради това, съдът приема, че ответникът е в състояние да реализира минималната работна заплата, установена за страната за съответния период. Не се събраха доказателства за наличието на алиментни задължения на страните към други ненавършили пълнолетие деца. Издръжката следва да се присъди с падеж – 10-то число на месеца, считано от датата на влизане на решението в сила до настъпване на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Преценявайки потребностите на детето, обусловени от възрастта му, както и финансовите възможности на родителите му, съдът определя обща необходима месечна издръжка за детето А. в размер на 250,00 лв., от които ответникът следва да заплаща по 150,00 лв. месечно. Останалата част от сумата до пълния размер на издръжката следва да се поеме от майката, която ще полага и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето.

            Относно ползването на семейното жилище: по делото бе установено, че то представлява апартамент, находящ се в гр. Бургас, като е напуснато и от двамата съпрузи. Ето защо, съдът не следва да се произнася относно предоставяне на ползването му.

            На ищцата Й.Н.М. следва да бъде възстановено предбрачното фамилно име – Ж.

            По делото следва да бъде определена държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 лв., която, при непроизнасянето на съда по въпроса за вината за разстройството на брака, на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, следва да се възложи поравно на страните.

            Ответникът следва да заплати и държавна такса в размер на 216,00 лева върху размера на определената издръжка.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, предвид непроизнасяне по въпроса за вината, разноските следва да останат в тежест страните, така както са направени.

            Водим от горното, съдът  

Р   Е   Ш  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 03.09.2015 г., с акт № ***/03.09.2015 г. на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен между М.С.М. с ЕГН **********,*** и Й.Н.М. с ЕГН **********,***, с настоящ адрес *** със съдебен адресат – адв. Г.Б. от ШАК, гр. Шумен, пл. „О“ № 12, ет. 3, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

            ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на Й.Н.М. – Ж.

            ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от страните дете А.М.М. с ЕГН ********** на Й.Н.Ж., като ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата М.С.М. с детето А., както следва: до навършване на четиригодишна възраст от детето: всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа до 14,00 часа в неделя в присъствието на ищцата; след навършване на четиригодишна възраст от детето: всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя (с преспиване), както и петнадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск всяка първа и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, през всяка нечетна година – по време на коледно-новогодишните празници, както и тридесет дни през годината, когато майката не е в платен годишен отпуск.

            ОСЪЖДА М.С.М. да заплаща на детето си А.М.М., чрез неговия родител и законен представител Й.Н.Ж., издръжка в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв. месечно, считано от влизане на решението в сила, с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка.           

            ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 (тридесет) лева.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА М.С.М. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 (петнадесет) лв., представляваща държавната такса при решаване на делото.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА Й.Н.Ж. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 (петнадесет) лв., представляваща държавната такса при решаване на делото.

            ОСЪЖДА М.С.М. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер 216,00 лв., представляваща държавна такса върху размера на определената издръжка.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, в тежест на Й.Н.Ж. остават направените от нея деловодни разноски.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Шумен.

 

                  Районен съдия: