Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

458/15.5.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на тринадесети май 2019 година

в публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 242/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Иск за развод с правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.  

Искова молба от И.Х.М., ЕГН : **********, с адрес ***, срещу Н.Б.М., ЕГН : **********, с адрес ***, с посочено правно основание чл. 49 СК. Излагайки, че поради неразбирателство и продължителна фактическа раздяла, бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен, ищецът претендира прекратяването му, без произнасяне по въпроса за вината и запазване на брачното фамилно име.

В срока за отговор на исковата молба, ответникът, редовно уведомен, подава отговор. Иска прекратяване на брака, по взаимно съгласие.

В открито заседание, страните, редовно призовани, ищецът лично и с представител поддържат заявеното в исковата молба, а ответният иска прекратяване на брака, без произнасяне по въпроса за вината.  

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

Страните сключили граждански брак на 13.11.1993г., за което е бил съставен Акт № 499 на Община Шумен. От брака имали родени две деца – пълнолетни. Според показанията на разпитания свидетел, на които, съдът, не намери основание, да не даде вяра, се установи, че страните, не живеели заедно повече от 10 години, не поддържали връзка и липсвала всякаква комуникация помежду им. Той, живеел в семейното жилище, в гр. Шумен, а тя, в гр. София.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен по следните съображения:

Установи  се, че между съпрузите са изчезнали взаимното разбирателство, другарски отношения и доверие, характерни за един нормален брачен съюз. Установената фактическа раздяла, е самостоятелна причина, за дълбокото и непоправимо разстройство на брака / ППВС № 1/57г., № 10/71г. /.

Съобразно заявеното искане и разпоредбата на чл. 53 от СК, съпругата следва да запази брачното си фамилно име – М..

Съдът определя окончателна държавна такса в размер на 50 лева, от които констатирайки, че са внесени при завеждане на исковата молба 25 лева, счита, че остатъка следва да бъде внесен от страните, съобразно чл. 329 ГПК, по сметка на ШРС, а именно 25 лева от ответника.

Разноски между страните, не са претендирани, а и предвид чл. 329 ГПК, не се присъждат.

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 13.05.1993г., за което е бил съставен Акт № 499 на Община Шумен, между И.Х.М., ЕГН : **********, с адрес *** и Н.Б.М., ЕГН : **********, с адрес ***, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, без произнасяне относно вината.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи фамилно име М..  

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса, по брачния иск в размер на 50 лева, като ОСЪЖДА Н.Б.М., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 25 (двадесет и пет) лева.

Разноски между страните не се присъждат.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – Шумен, в двуседмичен срок, от  връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: