Р Е Ш Е Н И Е

 

801/6.8.2019г. ,       Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Районен съд – Шумен                                                                   седми  състав

На 25 (двадесет и пети) юли                                                        Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                       Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 403 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното: 

           

            Производство по чл. 239 от ГПК.

            Предявен е иск с правно основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗД.

            В исковата си молба ищецът Община Хитрино, представлявана от Н.Б.И.твърди, че на 12.10.2018 г. с преводно нареждане превела в полза на ТД на НАП – София сума в размер на 7555,69 лв. за публично задължение на ответника „Петрол Пловдив“ ООД гр. София, представлявано от Е.Е.К.. Впоследствие се установило, че ищцовата страна няма каквито и да е отношения с ответника, а с търговец с подобна фирма – „Петрол“ АД. Касаело се за допусната от служители на общината грешка, като по този начин „Петрол Пловдив“ ООД получило цитираната сума без каквото и да е правно основание. Между страните била разменена кореспонденция, като ответникът заявил готовност да възстанови сумата, но не сторило това и понастоящем. Моли съда да постанови решение, по силата на което ответното дружество да бъде осъдено да му заплати сума в размер на 7555,69 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяването на иска – 07.02.2019 г., до окончателното ѝ плащане, като претендира и разноските по настоящото производство, за които представя списък по чл. 80 от ГПК.

            Ответникът не изразява становище по иска, не представя в срок писмен отговор на исковата молба. Не прави искания, не се явява и не се представлява в първото по делото заседание.

         В съдебно заседание, пълномощникът на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

            Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и искът е вероятно основателен.

            В първото по делото заседание на 25.07.2019 г., съдът с определение е допуснал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника поради наличие на следните предпоставки по чл. 239, ал. 1 от ГПК:

            – по чл. 239, ал.1, т. 1 от ГПК: ответникът не се явява и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. С определение от 12.02.2019 г., постановено в производство по чл. 131, ал. 1 от ГПК, на страните, вкл. на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание.

            – по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК: в подкрепа на предявения иск, ищецът се позовава на следните приети по делото доказателства: писмо изх. № 000159565/11.10.2018 г., разпореждане изх. № С180022-009-0011820/11.10.2018 г., фактура № 0057428194/30.09.2018 г., платежно нареждане от 12.10.2018 г., писмо изх. № 70-00-33/07.11.2018 г., ведомост по аналитични партиди от 01.12.2018 г., извлечение от аналитични партиди от 01.12.2018 г., журнал на счетоводните записвания от 01.12.2018 г. и заключението по изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

            При така установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:

            По иска с правно основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗД:

            Настоящият състав счита, че изброените доказателства сочат вероятната основателност на претенцията, което обосновава наличието на предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК.

            Доказа се, че между страните по делото не са съществували каквито и да е договорни отношения. Установи се, че ищцовото дружество платило на ответника сума в размер на 7555,69 лв. поради грешка.

            Предвид така установеното по-горе, съдът намира, че иска по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД се явява основателен и доказан. Ето защо, „Петрол Пловдив“ ООД гр. София следва да бъде осъдено да заплати на Община Хитрино сума в размер на 7555,69 лева, представляваща получена сума при първоначална липса на основание, ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяване на иска до окончателното ѝ изплащан.

            При направеното искане от ищеца, вкл. с прилагане на списък по чл. 80 от ГПК, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на Община Хитрино направените разноски по делото в размер на 1382,23 лева.

            Водим от горното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът 

Р   Е   Ш   И   :

 

         ОСЪЖДА „ПЕТРОЛ ПЛОВДИВ“ ООД с ЕИК 203236851, със седалище гр. *****п. 409, представлявано от Е.Е.К., да заплати на ОБЩИНА ХИТРИНО с БУЛСТАТ 000931422, адрес с. ***, представлявана от Н.Б.И, по банкова сметка ***, на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1-во от ЗЗД, сума в размер на 7555,69 лева (седем хиляди петстотин петдесет и пет лева и 69 стотинки), представляваща получена от „Петрол Пловдив“ ООД гр. София сума при първоначална липса на основание, ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяването на иска – 07.02.2019 г. до окончателното плащане.

            ОСЪЖДА „Петрол Пловдив“ ООД гр. София да заплати на Община Хитрино, направените по делото разноски в размер на 1382,23 лв. (хиляда триста осемдесет и два лева и 23 стотинки).

            Настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване, на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.

            В едномесечен срок от връчването на настоящото неприсъствено решение, ответникът може да поиска неговата отмяна от въззивния Окръжен съд – Шумен, ако е бил лишен от възможността да участва в делото поради случаите, посочени в чл. 240, ал. 1 от ГПК.

                                                                                              Районен съдия: