Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

459/15.5.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на тринадесети май 2019 година

В публично заседание в следния състав:

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 442/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен иск, с правно основание чл. 558, ал. 7 от КЗ.

 Искова молба, от “***”, със седалище и адрес на управление – ***, представляван от Б.М., срещу А.С.В., ЕГН : **********, с адрес ***, без посочено правно основание и цена от 2817,80 лева – главница.

Ищеца сочи, че заплатил посочената сума на трети лица, пострадали при ПТП, причинено от ответника, който управлявал автомобил без застраховка „Гражданска отговорност“. Въпреки отправените покани, поради не получено плащане, претендира осъждане на ответника да му заплати сумата от 2817,80 лева изплатено обезщетение, в едно със законната лихва, върху главницата от предявяване на иска до окончателното плащане, и разноските в производството.

В срока за отговор на исковата молба, ответникът, редовно уведомен, не подава отговор.

В открито съдебно заседание, страните редовно призовани, ищецът, чрез представител, в писмена молба, поддържа заявеното в исковата, като иска постановяване на неприсъствено решение, а ответникът, не се явява и не изпраща представител.  

Така предявената молба се явява допустима, разгледана по същество е  основателна, по следните съображения :  

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК, съдът, постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание и искът вероятно е, или не е основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представени доказателства, или направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

В конкретният случай са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, уважаващо предявените искове – ответникът е бил редовно уведомяван и призован, като последиците от неподаване на отговор и неявяване в съдебно заседание са му били указани. Представените писмени доказателства сочат наличието на застрахователен договор; възникване на застрахователно събитие – покрит риск по застрахователният договор; изплащане на застрахователно обезщетение и встъпване, съобразно закона; установяване причинителя на вредата и размера на същата; противоправно поведение на причинителя на вредата и причинна връзка между последното и вредите.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски, в размер на 112,71 лева, представляващи държавна такса.  

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА А.С.В., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати на “***”, със седалище и адрес на управление – ***, представляван от Б.М., сумата от 2817,80 лева, представляваща изплатено обезщетение, по щети № 210203/18.09.14г. и № 110812/29.12.2014, в едно със законната лихва върху главницата от 2817,80 лева, считано от 11.02.2019г., до окончателното и изплащане.  

ОСЪЖДА А.С.В., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати на “***”, със седалище и адрес на управление – ***, представляван от Б.М., сумата от 112,71 лева, представляващи разноски, в производството на настоящата инстанция.

Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: