Р Е Ш Е Н И Е

 

685/9.7.2019г. ,  гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито заседание, на дванадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: Л. Григорова  

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№443 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявен е осъдителен иск, с правно основание чл.288, ал.12 от КЗ /отм./, вр. с чл.45, ал.1 от ЗЗД.

В исковата си молба до съда ищецът ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, със седалище и адрес на управление: гр. София, yл. „***" № 2, представляван заедно от Б. и С. С., излага, че на основание чл.288, ал.1, т.2, б. „а“ от КЗ /отм./, изплатил на К.Р.К., по щета №210136/09.07.2014 г., обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000.00 лева. Соченото лице било пострадало като пешеходец, движещ в гр. Шумен, на ул. „Т.“, на алея пред входа на пощенски клон №4. На посоченото място ответникът И.С.И.. ЕГН **********, с адрес: ***, управлявайки автомобил „Нисан Примера“, с ДК№ ***, задвижил МПС на заден ход, без да се убеди дали пътят е свободен, в следствие на което бутнал и повалил К. на земята. Пострадалата била направила опит да избегне автомобила, но поради недостатъчно място и време за реакция, не успяла и била претърколена няколко пъти под задната част на автомобила, без да бъде прегазена. Това ПТП било настъпило на 23.12.2010 г., около 15, 50 часа, като ответникът управлявал автомобила без действаща към датата на произшествието застраховка по риска „Гражданска отговорност“. В следствие на произшествието пострадалата била получила следните травматични увреждания: травматичен и хиповолемичен шок, охлузвания по лицето; счупване на двете рамене на двете срамни кости /двустранно/; фрактура на средна трета на лява раменна кост с дислокация на фрагментите; повърхностна травма на окосмената част на главата, на дясно слепооочие и дясна скула, както и контузия на гръден кош. К.К. се обърнала към ищеца за изплащане на обезщетение, на основание чл.288 от КЗ /отм./, като по образувана при ищеца щета №210136/09.07.2014 г., УС на ГФ взел решение да бъде изплатено обезщетение в размер на 20 000 лева. Ищецът поканил ответникът да възстанови изплатеното от ищеца обезщетение, но същият не се отзовал. Поради изложеното моли съда да постанови решение, по силата на което да се осъди ответникът, да заплати на ищеца сума в размер на 20 000.00 лева, представляваща изплатено от ищеца на пострадало при ПТП лице – К.Р.К., обезщетение за неимуществени вреди, причинени от ответника, по щета №210136/09.07.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда до окончателното й изплащане. Претендира и разноски. 

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответникът, депозира писмен отговор, в който оспорва предявения иск.

 От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

          Не се спори между страните, а се установява и от събраните по делото писмени доказателства, че на 23.12.2010 г. в гр. Шумен, на ул. „Т.“, около 15. 50 часа, пред пощенски клон №4, ответникът, при управление на МПС- л.а., марка „Нисан Примера“ с ДК№Н 85-08 АН, нарушил правилата за движение по пътищата /чл.94, ал.1 и ал.2 от ППЗДвП/ и по непредпазливост причинил на К.Р.К. от гр. Шумен средна телесна повреда- престъпление по чл.343а, ал.1, б.“а“, пр.2 от НК, вр. с чл.343, ал.1, б.“б“ от НК, вр. с чл.342, ал.1 от НК, вр. с чл.129, ал.2, пр.2, алт.2, и пр.5, алт.2 от НК. За това престъпление ответникът, на основание чл.78а, ал.1 от НК, е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1000.00 лева /последното видно от Решение №101/28.06.2011 г. на Варненски военен съд/. От мотивите на посочения съдебен акт става ясно, че на 23.12.2010 г. в гр. Шумен, на ул. „Т.“, около 15. 50 часа, пред пощенски клон №4, ответникът, при управление на МПС- л.а., марка „Нисан Примера“ с ДК№***, при маневра „на заден ход“, извършена без последният да се убеди, че пътят зад него е свободен, и че движението на автомобила е безопасно, бутнал пешеходката К., в следствие на което същата загубила равновесие и паднала, като се претъркаляла няколко пъти. Ответникът не разбрал, че е блъснал някого и продължил движението си на заден ход, при което автомобилът влачел пешеходката и я притискал към платното със задната си броня. Ответникът е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалата след инцидента. На пострадалата К. били причинени следните увреждания: травматичен и хиповолемичен шок, охлузвания по лицето; счупване на двете рамене на двете срамни кости /двустранно/; фрактура на средна трета на лява раменна кост с дислокация на фрагментите; повърхностна травма на окосмената част на главата, на дясно слепооочие и дясна скула, както и контузия на гръден кош. На пострадалата е причинено разстройство на здравето, временно опасно за живота, обусловено от развивасе травматичен шок. От представения по делото частно заверен препис от Наказателно постановление №3639 от 24.11.2011 г., се установи, че по време на разглежданото ПТП, автомобилът, управляван от ответника е без действаща към датата на произшествието застраховка  по риска „Гражданска отговорност“, поради което е ангажирана и административно- наказателната му отговорност, като му е наложена глоба в размер на 500.00 лева. С Решение №56/20.03.2012 г., постановено по ГД№659/2011 г. по описа на ОС Шумен, потвърдено с Решение №112/04.06.2012 г., постановено по в.гр.д.№253/2012 на АпС Варна, ответникът е осъден да заплати на пострадалата К. сумата от 282, 35 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени в следствие на гореописаното ПТП, и 20 000 лева, представляваща обезщетение за причинените ѝ, настъпили в следствие на същото произшествие, неимуществени вреди. Решението е влязло в законна сила на 12.07.2012 г. На К. е издаден и изпълнителен лист за посочените суми, включващ и извършените в гражданските производства разноски. Няма данни ответникът да е погасил задълженията си по така издадения изпълнителен лист. По искане за изплащане на обезщетение на пострадалата К., което искане е отправено от последната, чрез пълномощник, към ищеца, при последния е образувана преписка по щета №210136/09.07.2014 г. По тази щета ищецът е одобрил изплащане на обезщетение за причинените на К. неимуществени вреди в общ размер на 20 000.00 лева. Видно от представените частно заверени преписи от преводно нареждане от 01.09.2014 г. и извлечение от банкова сметка, ***, че на К., чрез пълномощника ѝ, е изплатено така определеното обезщетение. Ищецът изпратил на ответника регресна покана за възстановяване на  изплатеното обезщетение, но на обратната разписка от писмото е отразено, че документът не е потърсен от адресата.

Съгласно разпоредбата на чл.288, ал.12 от КЗ /отм./, след изплащане на обезщетението по ал. 1 и 2 фондът встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите по ал. 8. Текстът на чл.288, ал.1, т.2, б. „а“  от КЗ /отм./ гласи, че Фондът изплаща обезщетения по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество, ако пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България, на територията на друга държава членка и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България, и виновният водач няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Следвайки смисъла на цитираните разпоредби, в конкретния случай следва да се установят следните факти и обстоятелства: Увреждане причинено от водач на МПС, което няма сключена застраховка “Гражданска отговорност”. Увреждането следва да отговаря на специфичните квалифициращи признаци, предвидени за деликта по реда на чл.45 от ЗЗД – да има виновно поведение (вината се предполага), неправомерно поведение, настъпили щети, причинна връзка между поведението и щетите. Във връзка с ангажиране на отговорността за регресния иск на доказване подлежат и обстоятелствата във връзка с изплащане на сумите на пострадалото лице. С оглед на приетото от фактическа страна, съдът счита, че в случая е доказано наличието на всички законови предпоставки за ангажиране отговорността на ответника за възстановяване на изплатените от ищеца на пострадалото при ПТП лице суми, представляващи обезщетение за причинени от ответника на горепосоченото лице неимуществени вреди. 

Ето защо заключава, че така предявеният иск е изцяло основателен и доказан, и следва да се уважи.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ищеца следва да се присъдят извършените по делото разноски съразмерно с уважената част от иска, в размер на 900.00 лева, включващи  платена държавна такса в размер на 800.00 лева и юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл.78, ал.8 от ГПК, в размер на 100.00 лева.

Водим от горното, съдът

 

                                              Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА И.С.И.. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, със седалище и адрес на управление: гр. София, yл. „***" № 2, представляван заедно от Б.М. и С. С., сумата от 20 000.00 лева /двадесет хиляди лева/, представляваща изплатено от ищеца на пострадало при ПТП лице – К.Р.К., обезщетение за неимуществени вреди, причинени от ответника, по щета №210136/09.07.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда- 11.02.2019 г. до окончателното й изплащане,  както и сума, в размер на 900.00 лева /деветстотин лева/, представляваща извършените по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска. 

Решението може да се обжалва пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните.

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: