Р Е Ш Е Н И Е

 

351/15.4.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На трети април през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №444 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е осъдителен иск с правна квалификация чл.150 от СК, във вр. с чл.143 от СК.

Производството по настоящото дело е образувано по искова молба от Ж.А.А., с ЕГН**********, действаща в качеството си на майка и законен представител на малолетното дете А.С.Х., с ЕГН**********, и двете с постоянен адрес: ***, съдебен адрес:***-13, кантора №29, чрез адв.С. П.от ШАК срещу С.Х.Н., с ЕГН**********,***.

Ищцата твърди, че с ответника съжителствали на семейни начала, като от съвместното си съжителстване имали родено едно дете -  А.С.Х., с ЕГН**********. По силата на Решение №139 от 18.07.2016 год. по ГД №181/2016 год. по описа на ШОС родителските права върху детето били предоставени на нея, като ответника бил осъден да заплаща на детето А.издръжка в размер на 115 лева месечно. Счита, че от посочената дата е изминал период от време, през който обстоятелствата и нуждите на детето значително са се променили. Понастоящем счита, че необходимата издръжка за детето следва да бъде в размер на 160 лева. В същото време излага, че посочения размер не би съставлявал затруднение за ответника.

Моли съда да постанови решение, с което да измени размера на месечната издръжка, изплащана от ответника С.Х.Н., с ЕГН********** на детето А.С.Х., с ЕГН**********, чрез неговата майка и законен представител Ж.А.А., с ЕГН********** от 115 на 160 лева, считано от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката.

В съдебно заседание ищцата Ж.А.А. не се явява лично. За нея се явява упълномощен представител – адв.С. П.от ШАК, като поддържат предявения иск.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея са били изпратени на ответника. В законоустановения едномесечен срок от негова страна не е бил депозиран писмен отговор.

В съдебно заседание ответникът не се явява лично, не изпраща представител и не изразява становище по иска.

            ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Ищцата Ж.А.А., с ЕГН********** и ответникът С.Х.Н. са родители на детето А.С.Х., като  по силата на Решение №139 от 18.07.2016 год. по ГД №181/2016 год. по описа на ШОС родителските права върху детето били предоставени на нея, като ответникът бил осъден да заплаща на детето А.издръжка в размер на 115 лева месечно.

Към датата на завеждане на исковата молба детето А.е учени във втори клас в Трето ОУ „Димитър Благоев“, гр.Шумен. 

Към настоящия момент майката на детето работи на длъжност „продавач-консултант“ във фирма ЕТ „***“, като за периода от юли до декември 2018 год. е получила средно месечно възнаграждение в размер на 225 лева, като заявява, че получава месечно трудово възнаграждение в размер на 300 лева.

По делото липсват доказателства за доходите на ответника, като от изготвения по делото социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Исперих се установява, че последният е създал друго семейство и въпреки, че е в трудоспособна възраст към настоящия момент не работи и не получава доходи, като е регистриран в Бюро по труда, гр.Исперих, като активно търсещ работа.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства и по-специално от: Удостоверение №1/18.01.2019 год. Служебна бележка от 11.01.2019 год., Удостоверение за раждане, Решение №139/18.07.2016 год. по ВГД №181/2016 год. по описа на ШОС, Договор за правна защита и съдействие, ведно с адвокатско пълномощно, материалите приложени към ГД №2079/2015 год. по отписа на ШРС, ведно с приложеното към него  ВГД №181/2016 год. по описа на ШОС и Социални доклади, изготвени от Дирекция “Социално подпомагане”, гр.Шумен и от Дирекция “Социално подпомагане”, гр.Исперих.

            При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото се установява по безспорен начин, че от датата, към която е била определена предишната издръжка на детето А.до настоящия момент е изминал период от около близо три години. Съгласно разпоредбата на чл.150 от СК при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка може да бъде изменена, а изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице, като за изменението на присъдената издръжка е достатъчно наличието на една от алтернативно посочените предпоставки.

В настоящия случай от материалите по делото и по-конкретно от събраните в хода на производството писмени доказателства се установява по безспорен начин, че детето А.през учебната 2018/2019 год. е било ученик във втори клас. Изминалият период от около три години, считано от определяне на предишната издръжка сам по себе си показва, че са нарастнали нуждите на детето от допълнителни средства за учебни пособия, тетрадки и допълнителни учебни принадлежности. В същото време с оглед възрастта на детето и факта, че същото е момиче и изминалия период от време от около три години следва да се приеме, че са нараснали, както нейните ежедневни, а така също и специфични потребности от храна, облекло и други необходими. Нуждите на детето следва да бъдат преценени с оглед обичайно необходимото за деца на същата възраст, като се съобрази нуждата от средства за храна, облекло, учебни пособия, помагала, за интелектуално и културно развитие.

От материалите по делото не се установява конкретен размер на получаваните от ответника доходи, но с оглед на обстоятелството, че същият е в трудоспособна възраст, а по делото липсват доказателства за влошено здравословно състояние следва да се приеме, че е в състояние да реализира доход в размер поне на минималната работна заплата, установена за страната.

В същото време майката на детето реализира трудови доходи в размер на 300 лева месечно.

Въпреки указаната на ответника доказателствена тежест с доклада по делото от негова страна не са представени доказателства относно получавани от него доходи или други алиментни задължения, които да бъдат взети предвид при преценка на въпроса за издръжката на детето А..

От ищцовата страна, чиято бе тежестта да докаже доходите на ответника също не са ангажирани доказателства за получавани от ответника доходи или притежавани имоти, от които да може да реализира доходи.

Поради изложеното, съобразявайки разпоредбата на чл.27, т.2 от Конвенцията за правата на детето, която е ратифицирана от Република България и е част от вътрешното ни право, съгласно която родителите имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за развитието на детето, с оглед на описаните нужди на децата от издръжка и очертаното фактическо материално състояние на техните родители, съдът намира, че общата ежемесечна издръжка по отношение на детето А.следва да бъде в размер на 260 лева. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.3 от СК тази сума следва да се разпредели между родителите, съобразно с възможностите им, като се вземат в предвид и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето от страна на майката и получаваните от нея месечни помощи за дете. Имайки предвид изложеното относно доходите на ответника,  съдът намира, че бащата следва да участва в издръжката на детето със сума в размер на 150 лева, който размер е съобразен с възможностите му и няма да затрудни неговата собствена издръжка. Останалата част от издръжката в размер на 110 лева следва да се поеме от майката, доколкото ще продължи да полага непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето. При определяне размера на издръжката съдът съобрази и разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК, съгласно която минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата, а съгласно Постановление на МС №320 от 20.12.2018 год. от 01.01.2019 год. е определен размер на минималната месечна работна заплата за страната в размер на 560 лева. 

В останалата си част до пълния претендиран размер от 160 лева искът се явява неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен. 

Така определеният размер на издръжката по отношение на детето А.е дължим, считано от датата на предявяване на иска – 11.02.2019 год., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, платима до 05-то число на текущия месец, до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка.  

Ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката по отношение на детето А.в размер на 50.40 лева.

С оглед изхода на делото на основание разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК ответникът дължи на ищцата сумата от 187.50 лева, представляваща направени в настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от иска.

Водим от горното, съдът  

РЕШИ

  

ИЗМЕНЯ размера на присъдената с Решение №139 от 18.07.2016 год. по ГД №181/2016 год. по описа на ШОС ИЗДРЪЖКА, дължима от С.Х.Н., с ЕГН**********,*** в полза на малолетната си дъщеря  А.С.Х., с ЕГН**********, действаща чрез своята майка и законен представител Ж.А.А., с ЕГН**********, и двете с постоянен адрес: ***, съдебен адрес:***-13, кантора №29, чрез адв.С. П.от ШАК КАТО Я УВЕЛИЧАВА от 115 лева /сто и петнадесет лева/ на 150 /сто и петдесет/ лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба - 11.02.2019 год. до настъпване на причини изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, платима до пето число от месеца, като отхвърля иска за разликата до пълния предявен размер от 160 лева, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА С.Х.Н., с ЕГН**********,*** да заплати в полза на държавата и по сметка на ШРС сумата от 50.40 лева /петдесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща държавна такса върху увеличения размер на издръжката по отношение на детето А., както и 5 лева /пет лева/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Х.Н., с ЕГН**********,*** да заплати на Ж.А.А., с ЕГН**********, действаща в качеството си на майка  и законен представител на малолетната си дъщеря А.С.Х., с ЕГН**********, и двете с постоянен адрес: ***, съдебен адрес:***-13, кантора №29, чрез адв.С. П.от ШАК сумата от 187.50 лева /сто осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща направени в настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение, съобразно с уважената част от иска.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК допуска предварително изпълнение на  решението само в частта относно присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му на страните – 17.04.2019 год.   

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: