Р Е Ш Е Н И Е

 

462/15.5.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав,

на четиринадесети май, през две хиляди и деветнадесета година,

в публично заседание, в следния състав:  

                                                                            Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.  

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №449 по описа на ШРС за 2019 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

В исковата си молба ищцата сочи, че страните са съпрузи по силата на сключен граждански брак на ******г. в гр. Шумен, за което бил издаден акт за брак №***/***г. от Община гр. Шумен. Имат едно пълнолетно дете. Ищцата твърди, че двамата не живеят от много отдавна заедно, не се разбират, поради несходство в характерите. Желае бракът им да бъде прекратен, не заявява искане за произнасяне по въпроса за вината, желае да запази фамилното си име. Прилага писмени доказателства.

В срока и по реда на чл. 131 от ГПК, ответникът депозира писмен отговор на исковата молба, в който заявява, че искът е допустим и основателен. Заявява, че също желае бракът да бъде прекратен, без произнасяне по въпроса за вината, но не е съгласен ищцата да запази брачното си фамилно име.

В съдебно заседание ответникът не се явява, но изпраща представител адв. М.П. при ШАК, която поддържа отговора на исковата молба.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

Страните са съпрузи от ******г., когато с Акт №***/***г., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, обл. Шумен, сключват граждански брак. От брака си имат си имат една дъщеря–вече пълнолетна.

Предвид установеното чрез събраните безпротиворечиви доказателства по делото, съдът приема, че се доказа липсата на разбирателство, липса на взаимно уважение, привързаност и другарски отношения между съпрузите, като същите са се отчуждили от около 20 години.

Предвид изложеното, съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува само формално и следва да бъде прекратен. По делото не се представиха доказателства за наличие на семейно жилище на страните. Установи се, че при сключване на брака, ищцата приела фамилното име на съпруга си – А.. Направила е искане да запази тази фамилия, поради което съдът, съобразявайки и съдебната практика /Р.№245/17.05.2012г на ВКС/, намира, че следва да бъде постановено ищцата да запази фамилията А..

            По делото следва да бъде определена държавна такса при решаване на делото в размер на 50,00 лв., която, следва да се възложи на ищцата.

            Водим от горното, съдът  

Р   Е   Ш  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.П.А., ЕГН **********, пост адрес: *** и А.Л.А., ЕГН **********, адрес: ***, сключен на ******г., с Акт №***/***г. на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, без да изследва въпроса за вината.

           ПОСТАНОВЯВА, след прекратяването на брака, жената да запази фамилното име А. .

            ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при решаване на делото в размер на 50,00 (петдесет) лева.

            ОСЪЖДА И.П.А., ЕГН **********, пост адрес: ***, на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сума в размер на  50,00лв.(петдесет) лева, представляваща държавната такса при решаване на делото.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Шуменски окръжен съд.

 

                  Районен съдия: